Enkelvoudige jaarrekening

2.3.1 Enkelvoudige balans

€ 1.000

(voor winstbestemming) noot 31 december 2015 31 december 2014
Activa
Handels- en overige vorderingen   118   75  
Deelnemingen 41 387.449   347.562  
Vaste activa     387.567   347.637
 
Handels- en overige vorderingen 42 6.058   6.894  
Belastingen en sociale verzekeringen 45 15.145   13.894  
Geldmiddelen en kasequivalenten   26.101   35.584  
Vlottende activa     47.304   56.372
 
Totaal activa     434.871   404.009
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   106.261   106.261  
Agio   38.356   38.356  
Reserve eigen aandelen   -399   -466  
Reserve omrekeningsverschillen   4.505   2.326  
Andere wettelijke reserves   11.521   12.806  
Overige reserves   191.560   156.456  
Onverdeeld resultaat   50.707   48.140  
Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap 46   402.511   363.879
 
Verplichtingen
Voorzieningen 47 1.145   2.885  
Uitgestelde belastingverplichtingen   163   57  
Langlopende verplichtingen     1.308   2.942
 
Handelsschulden en overige te betalen posten   835   1.459  
Schulden aan groepsmaatschappijen 43 29.616   35.583  
Belastingen en sociale verzekeringen 45 601   146  
Kortlopende verplichtingen     31.052   37.188
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen     434.871   404.009

2.3.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ 1.000

    2015 2014
 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen   48.613 49.423
Overig resultaat na belastingen   2.094 -1.283
 
Nettoresultaat   50.707 48.140