Bericht van de CEO

1.2.1.1

1.2.1.2


1.2.1.3

Belangrijke onderdelen van Horizon 2020 zijn de invulling van de One ForFarmers-aanpak en het verder vorm geven aan de strategische partnerships waardoor we klanten optimaal kunnen ondersteunen met de Total Feed-aanpak: een breed productenportfolio, met focus op de specifieke behoeften van de klant. Ook duurzaamheid had in 2015 de volle aandacht en er zijn verdere stappen gezet om dit belangrijke thema nog meer te verankeren in de organisatie. ForFarmers is volop bezig met de transformatie van een lokale mengvoerleverancier naar een internationale leidende voeronderneming die haar klanten met een eenduidige, herkenbare aanpak en een compleet productenpakket ondersteunt bij het behalen van hun bedrijfsdoelen.

Resultaten

De behaalde financiële resultaten in 2015 laten een solide verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. De verdere implementatie van Horizon 2020 heeft ook geleid tot een bovengemiddeld resultaat voor onze klanten. Niet alleen onze diervoerproducten van hoge kwaliteit maar ook de ondersteuning op het erf door onze specialisten draagt bij aan het optimaliseren van hun resultaten. Het gaat hierbij om specifieke, technische kennis, nieuwe producten en andere initiatieven die daar verder inhoud aan kunnen geven. Wij constateren dat een steeds groter deel van onze producten en diensten maatwerk bevat, hetgeen aansluit bij onze ambitie klanten te helpen met het behalen van hun doelstellingen. Daar waar we onze klantresultaten kunnen vergelijken met anderen scoren we duidelijk beter. Zo zijn in 2015 de voeders van ForFarmers door veehouders in Nederland gekozen tot 'Beste Koop'.

Total Feed

De Total Feed-aanpak is erop gericht om elke klant de optimale totale voeroplossing te kunnen bieden die het rendement op het boerenbedrijf verhoogt. Juist omdat de inkomsten van boeren als gevolg van de huidige marktomstandigheden onder druk staan, is het voor ForFarmers belangrijker dan ooit om klantwaarde te creëren en inzichtelijk te maken wat bepaalde voercombinaties kunnen opleveren.
Voor een verdere succesvolle uitrol van de Total Feed-aanpak zijn strategische partnerships van essentieel belang en deze hebben in 2015 concreet vorm gekregen door het combineren van kennis en productportfolio. 
Een voorbeeld is een eerste gezamenlijk productconcept voor biggenvoer dat samen met Nutreco is geïntroduceerd onder de naam VIDA en dat aanmerkelijk betere resultaten levert dan wat er tot nu toe op de markt beschikbaar was. VIDA is tevens de eerste gelijktijdige productlancering van ForFarmers in de vier landen waarin we actief zijn.

Duurzaamheid

Duurzaamheid, niet alleen op het gebied van de productie van diervoeding maar ook ten aanzien van de benutting van grondstoffen, dierenwelzijn en milieu is voor ForFarmers een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.
In 2015 hebben we onze duurzaamheidsstrategie verder aangescherpt en is door interne en externe toetsing een stap gezet richting GRI (Global Reporting Initiative) reporting.

One ForFarmers

Zeer belangrijk voor de organisatie is de verdere uitrol van One ForFarmers. Eén merk, één eenduidige manier van werken, eenzelfde mentaliteit en het optimaal benutten van aanwezige kennis, kunde en schaal, in combinatie met een verdere professionalisering van de organisatie. Dit betekent lokale verantwoordelijkheid en beslissingen dicht bij de klant, maar met uniforme processen en optimale gebruikmaking van de kennis en vaardigheden uit de hele groep. Door One ForFarmers creëren we een internationale cultuur, zijn we herkenbaar in de Europese markt en worden we gezien als een aantrekkelijke partner voor boeren, leveranciers, kennisinstituten en huidige en toekomstige medewerkers. Verder zijn er schaalvoordelen behaald door de gezamenlijke inkoop van grondstoffen met onze strategische partners.
De One ForFarmers-aanpak betekent onder andere de omschakeling van het werken in lokale teams naar het werken als internationaal team. Een dergelijke grote verandering is niet mogelijk zonder een constructieve en enthousiaste houding van medewerkers. De vooruitgang die we hebben gemaakt is vooral te danken aan de veerkracht en grote inzet van het ForFarmers-team en daar ben ik trots op.

Team

Als een lerende organisatie willen we onze mensen ook stimuleren de lat steeds hoger te leggen en kritisch te zijn op de eigen prestaties. Daarom investeren we in persoonlijke ontwikkeling via Development Programs, maar ook in vakgerichte training en opleiding. Zo willen we de medewerkers actief ondersteunen in hun ontwikkeling, waarbij de groei van ForFarmers nieuwe kansen creëert om hun loopbaan verder vorm te geven. Daarnaast worden we ook door externen steeds meer gezien als een aantrekkelijke werkgever, waardoor we in staat zijn geweest in 2015 veel nieuw talent te werven. Dit zorgt voor een verdere professionalisering van de organisatie en brengt nieuwe inzichten die de bestaande bedrijfscultuur verrijken.

De relatie met onze grootste aandeelhouder, Coöperatie FromFarmers, blijft van groot belang. De leden van de Coöperatie zijn belangrijke afnemers van ForFarmers. De ondersteuning van onze strategie en de positieve en constructieve houding ten aanzien van de veranderingen die Horizon 2020 met zich meebrengt, vormen een belangrijke en robuuste basis voor het succes en de ontwikkeling van ForFarmers.

Ik kijk dan ook met grote tevredenheid terug op het afgelopen jaar en op alles wat we gezamenlijk hebben bereikt. De implementatie van Horizon 2020 ligt op schema en vervolgstappen worden genomen. De mogelijke openbare beursnotering kan voor iedereen een extra impuls tot verbetering betekenen en de positionering van ForFarmers als internationaal leidende voeronderneming verder versterken.

Ongetwijfeld wordt ook 2016 een jaar met vele uitdagingen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we deze met ons hele team kunnen omzetten in positieve resultaten, voor zowel onze klanten als de andere stakeholders.

Zonder de inzet en toewijding van al onze medewerkers hadden we 2015 niet tot dit succesvolle jaar kunnen maken en ik wil eenieder dan ook, mede namens mijn collega-directieleden, hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.

Lochem, 21 maart 2016

Yoram Knoop
CEO ForFarmers