Strategie Horizon 2020

In Horizon 2020 heeft ForFarmers de strategische koers voor de komende jaren bepaald. Met deze strategie wil ForFarmers de organisatie verder versterken en haar ambities realiseren: de leidende voeronderneming in Europa en de aangrenzende regio’s (Europa+) en een Total Feed-partner voor de boer zijn. Het afgelopen jaar heeft de onderneming belangrijke stappen gezet in de realisatie van haar doelstellingen.

1.2.3.1

ForFarmers heeft de ambitie in Europa+ de leidende veevoeronderneming te zijn door een compleet assortiment innovatieve voeroplossingen te bieden die aansluiten op de doelstellingen en bedrijfssituatie van de agrarische ondernemer. ForFarmers levert economisch rendabele en duurzame producten en diensten die boeren ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van winstgevendheid, voedselveiligheid en technische prestaties. Daarmee creëert de onderneming waarde voor de klant.

Duurzaamheid integraal onderdeel

De voerindustrie heeft gezien haar positie in de waardeketen een belangrijke rol in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken bij de productie van vlees, eieren en zuivel. Duurzaamheid is dan ook een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van ForFarmers. Dit betreft aspecten als de benutting van schaarse grondstoffen, de belasting van het milieu en dierenwelzijn. 
ForFarmers heeft haar duurzaamheidsstrategie in 2015 verder aangescherpt. Het is de ambitie van de onderneming om in de voerindustrie voorop te lopen in duurzaamheid, met name op het gebied van grondstoffengebruik, productie, logistiek en efficiënte en/of meer diervriendelijke voerconcepten.

Sterke uitgangspositie

ForFarmers heeft naast een gezonde financiële basis en goede marktposities een aantal sterke uitgangspunten waarop zij verder kan bouwen. De onderneming heeft veel kennis, ervaring en innovatiekracht in huis en voert doorlopend innovatieprogramma’s uit om bestaande producten te verbeteren en nieuwe producten en concepten in de markt te introduceren. Dit gebeurt onder regie van het Nutrition Innovation Centre (NIC) dat zich onder meer richt op verbetering van de voerprestatie - bijvoorbeeld qua diergroei en voerefficiëntie - op diergezondheid en op verdere verduurzaming van de ForFarmers-producten en de veehouderij.
Om deze sterke uitgangspositie te behouden en verder uit te bouwen, is One ForFarmers een belangrijke pijler onder de uitvoering van de Horizon 2020-strategie. One ForFarmers is gericht op de uitwisseling en benutting van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Hierbij worden systemen en processen in de verschillende werkmaatschappijen van ForFarmers waar mogelijk gestandaardiseerd. Ook opleiding en ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk onderdeel van Horizon 2020. Via opleiding en training stelt ForFarmers medewerkers in staat zich verder te ontwikkelen om aan de veranderende eisen qua kennis en competenties te kunnen blijven voldoen en de besten te zijn in hun vak. 

Total Feed Business

Een cruciaal onderdeel van Horizon 2020 is de Total Feed-aanpak. Om zo goed mogelijk aan de vraag van veehouders te kunnen voldoen, biedt ForFarmers geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren. Met deze aanpak kan ForFarmers haar producten en advisering gedurende de gehele 

1.2.3.2


  

1.2.3.3

productiecyclus op het agrarische bedrijf op elkaar afstemmen. De klant krijgt zo een totaaloplossing, passend bij zijn voersysteem en de bedrijfssituatie. Dat zorgt voor een aantoonbaar beter rendement en technisch resultaat. Voor een aantal specifieke producten – zoals premixen, specialiteiten, additieven en zaaizaden – kiest de onderneming voor strategische samenwerking met bedrijven die juist in die producten zijn gespecialiseerd. 

Vier speerpunten

In Horizon 2020 focust ForFarmers op vier speerpunten: focus op aantrekkelijke segmenten, partnerschap en Total Feed-portfolio, acquisities en One ForFarmers.

Focus op aantrekkelijke segmenten

ForFarmers stemt haar nutritionele advies en het producten- en dienstenpakket af op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van haar klanten. Zo hebben grote boerenbedrijven met veel personeel of bedrijven die hypermoderne technologieën toepassen andere behoeftes op het gebied van producten en advies dan bijvoorbeeld kleinschalige bedrijven of bedrijven die zich op een niche richten. Om deze verschillende klantgroepen optimaal te bedienen, is klantsegmentatie een belangrijk onderdeel van de marktaanpak. Deze klantsegmentatie wordt in alle landen doorgevoerd. Dit proces ligt op schema. Voor deze markt- en klantbenadering is een goed klantrelatiebeheersysteem onmisbaar. Voor verdere optimalisatie is SAP CRM als systeem geselecteerd. December 2015 is de uitrol hiervan in het Verenigd Koninkrijk gestart. De overige landen volgen in 2016. Daarnaast is invulling gegeven aan de marketingorganisatie van ForFarmers; voor de rundvee- en varkenssector is een marketingstrategie en een implementatieplan per land opgesteld, voor de pluimveesector wordt dit in 2016 verder aangescherpt.

Partnerschap en Total Feed-portfolio

Om klanten op de juiste wijze te ondersteunen, staat de Total Feed-aanpak in de strategie centraal. Zo heeft de strategische internationale samenwerking met Nutreco inmiddels haar eerste vruchten afgeworpen. Binnen deze samenwerking wordt kennis op het gebied van micro-ingrediënten gedeeld en met de gezamenlijke inkoop van deze producten worden belangrijke schaalvoordelen gerealiseerd. Ook op onderzoeksgebied zijn de krachten met Nutreco gebundeld, met als eerste tastbare resultaat een nieuw voedingsconcept voor biggen dat in nauwe samenwerking met Trouw Nutrition, dochterbedrijf van Nutreco, is ontwikkeld. In oktober 2015 werd dit concept onder de naam VIDA in vier landen tegelijk gelanceerd. Gezondheid, voeropname en groeikracht zijn de belangrijkste pijlers onder VIDA. Een groeiend aantal varkenshouders past VIDA inmiddels met veel succes toe.
De strategische samenwerking van de afdeling Plant van ForFarmers met Agrifirm, gericht op de inkoop van meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen voor de Nederlandse markt, verloopt volgens plan. De eerste leveringen aan ForFarmers-dealers in Nederland hebben inmiddels plaatsgevonden, wat betekent dat ook de dealerorganisatie nu de beschikking heeft over deze producten. Sinds de acquisitie van Countrywide Farmers in mei 2015 heeft ForFarmers ook in het Verenigd Koninkrijk een positie in de sector Plant verworven. Er wordt nu een Europese strategie geformuleerd om ForFarmers’ positie in deze sector verder te verstevigen.

In Nederland wordt gewerkt aan het opzetten van één loket waar klanten voor alle Total Feed-producten en –toepassingen terechtkunnen. De Klantenservice van ForFarmers in Nederland en de commerciële teams van ForFarmers DML gaan hiertoe nauwer samenwerken. Naast een betere dienstverlening aan de klant, brengt dit intern meer synergie en efficiëntie.

Acquisities

De focus op aantrekkelijke segmenten, strategische partnerschappen en de Total Feed Business zijn de pijlers onder de autonome groei van ForFarmers. Daarnaast streeft ForFarmers naar een nummer 1- of 2-positie in alle regio’s waar zij actief is. Hierdoor kan meer operationele efficiency worden gerealiseerd. In markten waar deze positie nog niet is bereikt of de onderneming nog niet actief is, kan acquisitie een middel zijn om te groeien. Ook naar kleinere acquisities in bestaande regio’s die de portfolio op specifieke punten versterken, wordt gekeken. 
ForFarmers richt zich op acquisitiemogelijkheden in zowel de vier kernlanden als in nieuwe regio’s binnen of grenzend aan Europa (Europa+). De recente acquisities van HST Feeds Ltd. (2014), Wheyfeed Ltd. (2014) en Countrywide Farmers (2015) zijn inmiddels volledig geïntegreerd in ForFarmers UK.

One ForFarmers

De uitrol van One ForFarmers is in 2015 gecontinueerd. Deze aanpak is gericht op de uitwisseling en benutting van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. In alle lagen van de organisatie is de uitwerking hiervan merkbaar.

De belangrijkste resultaten:

 • De ‘rebranding’ naar het ForFarmers merk is in 2015 gecontinueerd en afgerond in alle landen.
 • De nieuwe matrixorganisatie is nagenoeg volledig ingericht en functioneert naar verwachting.
 • De Group-afdelingen Formulatie en Inkoop zijn op het continent samengevoegd tot één team, wat zorgt voor concentratie van kennis en ervaring.
 • Er is geïnvesteerd in logistieke systemen en in nieuwe bulkwagens met name voor het Verenigd Koninkrijk. Hiermee kan het voer veiliger en efficiënter worden afgeleverd dan met de kiepwagens die daar meer gebruikelijk zijn.
 • In Exeter (Verenigd Koninkrijk) wordt de bouw van een nieuwe productiefaciliteit voorbereid ter vervanging van de huidige fabriek. De nieuwe fabriek krijgt een productiecapaciteit van 300.000 ton – een verdubbeling van het huidige tonnage – en zal op het gebied van voedselveiligheid, personeelswelzijn en energieverbruik aan zeer hoge eisen voldoen. Met de bouw is een investering van £ 10 miljoen gemoeid. Dit project zal begin 2017 zijn afgerond.
 • Bedrijfsbreed zijn de Health & Safety normen aangescherpt wat bij medewerkers heeft geleid tot een hoger veiligheidsbewustzijn en daardoor een toename van het aantal meldingen van bijna-ongevallen. Dit draagt bij aan de vermindering van het aantal daadwerkelijke ongevallen. Ook in 2016 zal er onverminderd aandacht zijn voor veiligheid op het werk, zowel op de eigen locaties als op het boerenerf.
 • In 2016 zullen bedrijfsprocessen en IT- en Finance-systemen verder worden gestandaardiseerd. Het IT-Infrastructuurplan dat hiervoor is opgesteld, is eind 2015 goedgekeurd.

Resultaatgebieden Horizon 2020

Door focus op de genoemde vier strategische pijlers is ForFarmers in staat haar positie in de keten daadwerkelijk te versterken: intensievere samenwerking met klanten en strategische partners in de toeleverende industrieën leidt tot een groter aandeel in de totale voerportfolio die een klant gebruikt. Dit vertaalt zich in concrete resultaten voor de verschillende stakeholders van ForFarmers.

Ontwikkeling van medewerkers

De implementatie van Horizon 2020 betekent dat de kansen en ontwikkelruimte voor de medewerkers van ForFarmers toenemen. ForFarmers investeert structureel in de vakmatige en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De mijlpalen van dit boekjaar:

 • Er zijn dit jaar vier groepen medewerkers begonnen aan Management Development Programs. Van het Management Foundation Program voor leidinggevenden is een eerste pilot in Duitsland gestart. Dit laatste programma wordt lokaal gegeven en is gericht op de aansturing en ontwikkeling van medewerkers, wat de implementatie van Horizon 2020 in de organisatie versterkt.
 • De ambities zoals verwoord in Horizon 2020 betekenen ook nieuwe kansen en perspectieven voor medewerkers. In 2015 heeft dit geleid tot andere rollen en promoties van een groot aantal medewerkers in alle vakgebieden. Zo zijn de vacatures in het senior-managementteam nagenoeg geheel vervuld via een combinatie van interne (internationale) promotie en externe werving.
 • In 2015 is een werknemersparticipatieplan ondernemingsbreed geïntroduceerd. Hiervan heeft circa 20% van de medewerkers gebruikgemaakt.
 • In Nederland is een nieuwe beloningsstructuur voor de afdeling Sales geïmplementeerd.

Meer informatie over het HR-beleid en de ontwikkelingen op dit gebied in het hoofdstuk Human Resources.

Totaaloplossingen voor diervoeding

Door nauwe samenwerking met strategische partners krijgt de transformatie naar een Total Feed-aanpak concreet vorm. Dit betekent dat klanten de beschikking hebben over een breed assortiment aan innovatieve oplossingen die ze kunnen inzetten al naar gelang hun bedrijfsdoelstelling. ForFarmers biedt hiervoor producten en concepten variërend van een ‘basisproduct’ tot zeer geavanceerde en geïntegreerde voeroplossingen. In de dit jaar opgestelde marketingstrategieën van de diersectoren staat het optimaliseren van het rendement van de klant centraal, ongeacht het voersysteem op het betreffende bedrijf. Enkele voorbeelden zijn:

 • Via strategische samenwerkingen is het productenpakket uitgebreid en gestandaardiseerd. Zo is VIDA een volledig nieuw biggenvoerconcept in samenwerking met Nutreco ontwikkeld en geïntroduceerd in de vier landen waarin ForFarmers actief is. Daarnaast is het fermentatieconcept voor varkens verder ontwikkeld en samen met de betrokken projectpartners onder de naam Ferment+ in de markt gezet. Beide projecten bieden klanten de mogelijkheid gebruik te maken van de gecombineerde kennis die ForFarmers en haar partners te bieden hebben.

 • Het aandeel specialiteiten is aanzienlijk gegroeid, met name door de toegenomen verkoop van kalvermelk en de lancering van VIDA.
 • Feed2Milk is de naam voor de melkvee-aanpak van ForFarmers, die gebaseerd is op het samenbrengen van kennis uit de verschillende landen, met als doel optimale klantwaarde te creëren.

Winstgevendheid behorend tot de beste in de sector

Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten is gestegen met 8,1% naar € 64,4 miljoen. Als percentage van de brutowinst is dit 15,2% wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2014. De winst per aandeel is gestegen van € 0,455 in 2014 naar € 0,479 in 2015 (+5,3%). Het dividendvoorstel over 2015 bedraagt € 0,23299 (2014: € 0,17629). Ten opzichte van een koers van de certificaten per 31 december 2015 van € 5,30 komt dit neer op een dividendrendement van 4,4% (2014: 4,7%).

1.2.3.4

1.2.3.5

1.2.3.6