Operationeel verslag 2015

1.2.4.1

Het bedrijfsresultaat over 2015 (exclusief incidentele posten) is met 8,1% gestegen van € 59,6 miljoen in 2014 naar € 64,4 miljoen in 2015.

1.2.4.2

(€ x miljoen) 2015 2014 Δ Δ%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 64,1 62,6 1,5 2,4%
Boekresultaat verkochte bedrijfsonderdelen -1,4 -2,1 0,7  
Herstructureringskosten/ Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 1,3 2,1 -0,8  
Effect IFRS op pensioenen Nederland 0,4 -3,0 3,4  
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 64,4 59,6 4,8 8,1%
 
Effect valutakoersveranderingen     -1,7  
Effect van acquisities op bedrijfsresultaat     -0,1  
Stijging bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten, effect valuta koersveranderingen en effect van acquisities     3,0 5,0%

1.2.4.3

De boekresultaten behaald op verkochte bedrijfsonderdelen zijn in 2015 met name gerealiseerd door de verkoop van het 6% belang in een software onderneming in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij werd een boekwinst van € 1,1 miljoen gerealiseerd. In 2014 hadden de boekresultaten betrekking op de verkoop van de internationale activiteiten van BOCM PAULS International en het 50% belang in de paardenvoeractiviteiten van Subli.

In 2015 zijn voor € 1,3 miljoen aan herstructureringskosten en waardeverminderingen van vaste activa verantwoord, als gevolg van de geplande bouw van een nieuwe fabriek voor rundveevoer in Exeter (Verenigd Koninkrijk). De incidentele post van € 2,1 miljoen in 2014 had betrekking op de sluiting van een fabriek in Deventer.

Door de invoering van IFRS wordt de pensioenregeling voor de voormalige Hendrix-medewerkers voor 2015 en 2014 als een toegezegd-pensioenregeling verantwoord. Daarnaast is er door de daling van het pensioenopbouwpercentage van 2,0% naar 1,875% in 2014 een incidentele bate van € 3,0 miljoen ontstaan. Voor 2015 is een incidentele last van € 0,4 miljoen genomen voor de nieuwe pensioenregeling die voor alle Nederlandse medewerkers is ingegaan per 1 januari 2016 en die kwalificeert als een toegezegde- bijdrageregeling.

Het volume Total Feed is, inclusief het netto effect van acquisities, in 2015 met 3,8% gestegen naar 9,1 miljoen ton (2014: 8,8 miljoen ton). De autonome volumestijging bedroeg 1,3%. In het cluster Nederland werd een autonome groei gerealiseerd van 4,0%. In het cluster Duitsland/België was sprake van een daling van het volume van 0,6%, onder andere doordat minder actief is ingeschreven op laag renderende langer lopende contracten (tenders). In het cluster Verenigd Koninkrijk daalde het autonome volume met 1,0%. Deze daling werd vooral veroorzaakt door een terugval in de vraag bij rundveehouders, met name in het DML segment. Door acquisities is het totale volume in het Verenigd Koninkrijk echter met 6,4% gestegen.

Het volume mengvoer van geheel ForFarmers is ten opzichte van 2014 per saldo stabiel gebleven. In zowel de rundveesector als de pluimveesector werd een stijging gerealiseerd, de varkenssector liet een lichte daling van het volume zien.

De omzet steeg in 2015 met 1,0% tot € 2.244,5 miljoen. Deze stijging was vooral het gevolg van valuta-effecten (€ 72,5 miljoen, +3,3%) en acquisitie-effecten (€ 43,7 miljoen, +2,0%). Autonoom en exclusief valuta-effecten is de omzet gedaald met € 93,0 miljoen (-4,2%) als gevolg van de lagere grondstofprijzen die zijn doorgegeven aan de klanten. Dit werd deels gecompenseerd door de autonome volumestijging van 1,3%.

In 2015 bedroeg de brutowinst € 424,2 miljoen, een stijging van € 30,5 miljoen (+7,7%). Exclusief valuta effecten (€ 15,9 miljoen, +4,0%) en netto acquisitie effecten (€ 7,7 miljoen, +1,9%) steeg de brutowinst met € 6,9 miljoen (+1,8%). Deze groei werd met name in het cluster Nederland gerealiseerd, door het hogere Total Feed volume, de toepassing van nutritionele kennis, een betere productmix en meer verkochte specialiteiten. Ook voor het cluster Duitsland/België was er sprake van een lichte groei (€ 0,7 miljoen, +1,0%) van de brutowinst die met name veroorzaakt werd door een betere productmix met meer specialiteiten. In het cluster Verenigd Koninkrijk daalde de brutowinst, gecorrigeerd voor valuta- en acquisitie- effecten, met € 2,1 miljoen (-1,4%), als gevolg van lagere volumes en margedruk in het DML segment.

De strategische partnerships met Nutreco en Agrifirm (Plant) hebben een positieve bijdrage geleverd aan de autonome margeverbetering, onder andere door het benutten van schaalvoordelen.

De stijging van de bedrijfslasten in 2015 bedroeg € 25,8 miljoen (+7,7%) en is vooral het gevolg van valuta- effecten (€ 14,2 miljoen, +4,2%), acquisitie-effecten (€ 7,5 miljoen, +2,2%) en incidentele posten (€ 2,6 miljoen, +0,8%). De autonome stijging bedroeg € 1,5 miljoen (+0,4%).

Door de zeer moeilijke financiële positie bij een groot aantal klanten, vooral in de varkenssector op het continent,  is in 2015 netto € 1,9 miljoen meer aan de voorziening debiteuren toegevoegd dan in 2014. Operationele efficiencies werden bijna geheel teniet gedaan door kosten voor verdere professionalisering van de organisatie en de implementatie van One ForFarmers. De energiekosten waren lager door dalende prijzen in de markt en door verbeterde efficiencies. De bedrijfslasten omvatten verder eenmalige lasten voor de voorbereiding op de mogelijke openbare beursgang, alsmede kosten als gevolg van de vogelgriep begin 2015 van € 0,3 miljoen ten opzichte van € 1,0 miljoen in 2014. Het aantal werknemers, omgerekend naar volledige dienstverbanden, bedroeg 2.370 per 31 december 2015 ten opzichte van 2.286 per 31 december 2014. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door acquisities (+47 fte). Daarnaast is het aantal medewerkers gestegen als gevolg van de versterking van de organisatie en het in vaste dienst nemen van ingehuurde krachten.

Het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) is met 8,1% gestegen naar € 64,4 miljoen ten opzichte van € 59,6 miljoen in 2014. Rekening houdend met valuta- en acquisitie-effecten bedroeg de stijging € 3,0 miljoen (+5,0%). Deze stijging werd met name gerealiseerd door het cluster Nederland. Het bedrijfsresultaat in het cluster Duitsland/België bleef gelijk. Voor het cluster Verenigd Koninkrijk was er sprake van een daling, gedreven door het lagere bedrijfsresultaat (€ 0,5 miljoen) in het DML-segment en additionele kosten voor de versterking van de organisatie.

De winst over het boekjaar is gestegen met 5,4% naar € 50,7 miljoen (2014: € 48,1 miljoen). De in oktober 2014 afgeronde herfinanciering heeft in 2015 geresulteerd in lagere financieringslasten van € 1,1 miljoen. Daarnaast zijn de financieringslasten gedaald door valuta-effecten (€ 0,3 miljoen lager ten opzichte van 2014) en een eenmalige last met betrekking tot de herfinanciering in 2014 van € 0,6 miljoen.

De effectieve belastingdruk is licht gestegen naar 24,2% ten opzichte van 23,4% in 2014 door de hogere belastingbate in het cluster Verenigd Koninkrijk in 2014 als gevolg van een grotere tariefdaling in 2014 dan in 2015, waardoor de latente belastingverplichting daalde.


Effect transitie naar IFRS op resultatenrekening 2014

Als voorbereiding op de mogelijke notering aan Euronext heeft ForFarmers de jaarrekening 2015 (inclusief de vergelijkende cijfers over 2014) omgezet van Nederlandse verslaggevingsregels (RJ) naar IFRS.

De winst over het boekjaar (IFRS) stijgt naar € 50,7 miljoen van € 48,1 miljoen (RJ € 39,0 miljoen in 2014).

1.2.4.4

€ 1.000

2014 noot Nederlandse verslaggevings- regels Invloed van HaBeMa *) Aanpassingen overgang IFRS
           
Winst-en-verliesrekening
Omzet   2.292.014 -65.055 -5.678 2.221.281
Kosten van grond- en hulpstoffen   -1.883.928 50.486 5.891 -1.827.551
 
Brutowinst   408.086 -14.569 213 393.730
 
Overige bedrijfsopbrengsten   6.619 - -97 6.522
Personeelskosten b -138.537 3.322 6.214 -129.001
Afschrijvingen en amortisatie c -28.958 2.320 2.850 -23.788
Overige bedrijfskosten   -188.109 2.644 566 -184.899
 
Bedrijfsresultaat   59.101 -6.283 9.746 62.564
 
Financieringsbaten d 2.435 -2 641 3.074
Financieringslasten d -8.110 258 168 -7.684
 
Nettofinancieringslasten   -5.675 256 809 -4.610
 
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen   - 4.664 - 4.664
 
Winst vóór belastingen   53.426 -1.363 10.555 62.618
 
Winstbelastingen   -13.584 2.014 -2.020 -13.590
 
Winst over het boekjaar   39.842 651 8.535 49.028
 
Winst toe te rekenen aan:
Eigenaren van de vennootschap a 38.954 651 8.535 48.140
Minderheidsbelangen   888 - - 888
Winst over het boekjaar   39.842 651 8.535 49.028
*) Invloed heeft betrekking op de deconsolidatie van HaBeMa en de overgang naar IFRS (zie noot a)

1.2.4.5

De belangrijkste verschillen op de winst over het boekjaar zijn:

  1. Joint venture HaBeMa: als gevolg van de invoering van IFRS wordt de HaBeMa joint venture (50%) niet meer partieel geconsolideerd maar verantwoord als joint venture onder “deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode”. Het bedrijfsresultaat in zowel 2014 als 2015 onder IFRS is hierdoor niet meer vergelijkbaar met het 2013 bedrijfsresultaat onder de Nederlandse verslaggevingsregels. Het resultaat op deze deelneming wordt volgens IFRS verantwoord onder “Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt 'volgens de 'equity'-methode, na belastingen”. Voorts heeft de invoering van IFRS binnen HaBeMa zelf een positief effect op het netto resultaat van € 0,7 miljoen.
  2.  Pensioenregelingen: met name door de rente- ontwikkeling en de aanpassing van het pensioenopbouwpercentage van 2,0% naar 1,875% in Nederland laten de pensioenlasten over beide jaren grote schommelingen zien voor de toegezegd- pensioenregelingen (Defined Benefit) die tot 31 december 2015 van kracht waren. Per 1 januari 2016 heeft ForFarmers voor haar Nederlandse werknemers een nieuwe pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als toegezegde-bijdrageregeling (Defined Contribution). Deze nieuwe regeling maakt deel uit van de integratie en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van ForFarmers en Hendrix en was de laatste stap in dit proces. De totale invloed op de resultatenrekening was +€ 5,7 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen als gevolg van de aanpassing van het pensioenopbouwpercentage en € 2,7 miljoen door de toepassing van de ‘projected unit of credit’- methode waardoor nu de lasten worden verantwoord in plaats van de betaalde pensioenpremies. Hoewel deze aanpassingen onder IFRS ook een gevolg zijn van wijzigingen in de regeling, was deze impact niet zichtbaar onder de Nederlandse verslaggevingsregels, aangezien de pensioenlasten werden verantwoord op basis van betaalde premies.
  3. Afschrijvingen goodwill en acquisitiekosten: goodwill wordt onder Nederlandse verslaggevingsregels afgeschreven ten laste van het resultaat, terwijl onder IFRS goodwill niet wordt afgeschreven, maar jaarlijks wordt getoetst op mogelijke waardeverminderingen (impairment test). Voor 2014 heeft ForFarmers de goodwill-afschrijving (€ 3,1 miljoen) gecorrigeerd en is deze niet meer ten laste van het resultaat geboekt. De transactiekosten van acquisities (€ 0,6 miljoen) worden onder IFRS niet meer geactiveerd als onderdeel van de koopsom, maar deze kosten worden direct ten laste van het resultaat geboekt. Voor 2014 betekent dit dat de transactiekosten voor de overnames van HST Feeds en Wheyfeed in het Verenigd Koninkrijk ten laste van het resultaat zijn geboekt. Het positieve effect van deze twee componenten op het resultaat van 2014 bedraagt € 2,5 miljoen.
  4. Financieringsbaten en -lasten: onder de Nederlandse verslaggevingsregels heeft ForFarmers renteswaps door middel van kostprijshedge-accounting buiten de balans gelaten. Onder IFRS komen deze renteswaps echter niet in aanmerking voor kostprijshedge- accounting en moeten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Op de transitiedatum (1 januari 2014) zijn deze renteswaps tegen de reële waarde in de balans verantwoord onder 'Overige langlopende financiële verplichtingen'. Onder de Nederlandse verslaggevingsrichtlijnen waren deze renteswaps, door de herfinanciering in 2014, ten laste van het resultaat geboekt. Dit resulteert in een positief effect van € 1,4 miljoen op het IFRS-resultaat van 2014.

Kapitaalstructuur en solvabiliteit

Het Eigen Vermogen per 31 december 2015 bedroeg € 407,2 miljoen, een toename van € 39,0 miljoen ten opzichte van 31 december 2014. Dit is per saldo het effect van de toevoeging van het resultaat over 2015 en het uitgekeerde dividend van € 18,7 miljoen.
Daarnaast is het bedrag van het omrekeningsverschil van de deelneming in het Verenigd Koninkrijk als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen verwerkt. Ten gunste van het eigen vermogen is ook een netto toevoeging aan de pensioenvoorziening in het Verenigd Koninkrijk geboekt van € 4,9 miljoen als gevolg van hogere rentes eind 2015. De solvabiliteit is gestegen van 52,7% ultimo 2014 naar 55,2% per 31 december 2015.

Het saldo van de aanwezige banksaldi minus de bankschulden is uitgekomen op € 33,7 miljoen positief ten opzichte van een positief saldo van € 25,7 miljoen eind 2014 waardoor er sprake is van een netto banksaldo. Het werkkapitaal is licht gestegen met € 0,1 miljoen tot € 129,0 miljoen.

De investeringen in vaste activa bedroegen in totaal € 24,9 miljoen. De afschrijvingen op activa bedroegen in totaal € 22,5 miljoen. In het afgelopen jaar is onder andere geïnvesteerd in transportmiddelen in het Verenigd Koninkrijk.

Bijzondere ontwikkelingen

ForFarmers gaat een nieuwe fabriek in Exeter (Verenigd Koninkrijk) bouwen met een capaciteit van 300.000 ton die de huidige productiefaciliteit (150.000 ton) zal vervangen. Hierdoor zal de strategische positie worden versterkt in één van de belangrijkste regio’s in het Verenigd Koninkrijk. De investering zal ruim £ 10 miljoen bedragen en de bouw zal naar verwachting nog 12 maanden vergen. ForFarmers zal haar klanten in deze regio in de toekomst nog beter de optimale Total Feed-oplossingen kunnen bieden, wat leidt tot een betere service, meer duurzaamheid en uiteindelijk tot minder kosten.

Vooruitzichten 2016

De markttrends geven geen duidelijke indicatie wanneer het rendement op het boerenerf zal verbeteren. Ook de geopolitieke situatie blijft gespannen en de volatiliteit op de grondstoffen- en valutamarkten zal naar alle waarschijnlijkheid aanhouden. De wisselende stroom aan informatie over de oogstverwachtingen is van grote invloed op de prijsvorming van belangrijke grondstoffen. De onzekerheid over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk kan de koers van het Britse pond beinvloeden. De ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wetgeving in Nederland om de fosfaatuitstoot te beperken zouden op langere termijn van invloed kunnen zijn op de Total Feed-afzet. Deze nieuwe fosfaatregeling voor de rundveehouderij zal naar verwachting beperkte invloed hebben op het resultaat van ForFarmers in 2016. De langetermijnverwachtingen voor de agrarische sector als geheel in Noordwest-Europa zijn niet wezenlijk gewijzigd.

Toegenomen regelgeving, met name gericht op dierenwelzijn en milieu, betekent voor veel boeren stijgende kosten. Zij zijn daardoor nog sterker dan voorheen op zoek naar oplossingen om de efficiëntie op het boerenerf te verbeteren en hun rendement te verhogen, mede door schaalvergroting. Met de Total Feed- benadering kan ForFarmers haar klanten hierin optimaal ondersteunen. Gezien de onzekere financiële situatie in de agrarische sector zal ForFarmers een stringent debiteurenbeleid blijven voeren. Daarnaast blijft ForFarmers gericht op het doorvoeren van operationele verbeteringen en de verdere implementatie van Horizon 2020. Investeringen, exclusief eventuele acquisities, zullen in 2016 naar verwachting circa € 35 miljoen bedragen.

ForFarmers verwacht geen grote mutaties in het aantal medewerkers. Ook ten aanzien van de liquiditeitsbehoefte worden geen grote wijzigingen verwacht per de datum van deze rapportage. 

De ambitie blijft om op lange termijn de winst verder te laten stijgen en tot de best presterende bedrijven in de Total Feed-industrie te behoren.

Gezien de onzekere vooruitzichten doet ForFarmers geen concrete uitspraken over de resultaatverwachtingen voor 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.