3.1.1 Begrippenlijst

Additieven Ingrediënten die aan het voer worden toegevoegd om het product te verbeteren. Bijvoorbeeld ten aanzien van houdbaarheid, smaak, geur of voederwaarde.
Agrifirm Nederlandse coöperatie van boeren en tuinders met dochterbedrijven in meerdere landen in en buiten Europa. Strategisch partner van ForFarmers.
Beter Leven 1 ster Zie Beter Leven-concept.
Beter voor iedereen concept Label van de Belgische supermarktketen Delhaize voor varkensvlees van Belgische herkomst dat specifieke kwaliteitseisen stelt aan de voeding van de varkens.
Beter Leven concept Keurmerk - ontwikkeld door de Dierenbescherming in Nederland - voor producten die met extra aandacht voor dierenwelzijn geproduceerd zijn. Het aantal sterren (1. 2 of 3) geeft de zwaarte van de kwaliteitseisen aan.
Beworteling van de bouwvoor De hoeveelheid en verdeling van wortelgroei in de bouwvoor.
Blend Mengsel bestaand uit verschillende (ongemalen) grondstoffen en additieven.
Capri-concept De voedingsaanpak van ForFarmers voor geiten. Het legt de focus op optimale voerbenutting en de beste melkproductie.
Certificaten Een certificaat is een bewijs van het hebben van rechten op een aandeel in ForFarmers.
Concentraten Een hoog geconcentreerd aanvullend voer dat op boerderijniveau wordt verdund met daar aanwezige grondstoffen.
Co-producten Producten die ontstaan tijdens het productieproces van humane voeding, zoals bierbostel, die worden gebruikt in de productie van diervoeders.
Cross-selling Kruisverkoop: verkoop van producten die samenhangen met een product dat een klant al heeft aangeschaft.
Delta-score Door ForFarmers ontwikkelde meetmethode voor vleesvarkens waarbij bloedonderzoek wordt gekoppeld aan de kengetallen voor groei, voederconversie en karkaseigenschappen. Dit maakt voor de varkenshouder verbeterpunten zichtbaar.
DML DML staat voor Dry, Moist, Liquid. Zie ook ForFarmers DML en co-producten.
Drijfmest Een mengsel van vaste en vloeibare mest (urine en ontlasting) van dierlijke oorsprong.
Europa+ Europa en aangrenzende regio's.
FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Feed2Milk Feed2Milk is de ForFarmers voeraanpak voor melkvee. Het leidt tot een betere inschatting van de voederwaarde van ruwvoer en daardoor een hogere melkproductie, betere voerefficiëntie en gezondere dieren.
Ferment+ Een compleet concept voor fermentatie van voer op het varkensbedrijf. ForFarmers ontwikkelde hiervoor de bacteriecultuur en levert grondstoffen en aanvullende voeders. Weda Holland levert de installaties en Van Asten Group test installaties en voer en stemt die af op de eisen van de praktijk.

Fermentatie Proces waarbij melkzuurbacteriën (varkens)voer omzetten in een gezonde, smakelijke brij met veel melkzuur. Dit leidt tot efficiënter voerverbruik, lagere voerkosten en gezondere varkens.
Fermentatieconcept Zie Ferment+.
ForFarmers Corporate Services B.V. Houdstermaatschappij van alle Nederlandse dochtermaatschappijen van ForFarmers B.V.
ForFarmers-dealers ForFarmers werkt in de rundveesector in Nederland met regionale dealers. Dit zijn zelfstandige ondernemers die producten van ForFarmers verkopen en veehouders adviseren bij diverse vraagstukken, waaronder voeradvies en bedrijfsontwikkeling.
ForFarmers DML DML staat voor Dry, Moist and Liquid. Leverancier van een compleet assortiment vloeibare en droge co-producten, vochtrijke voeders, Ruwvoeders, enkelvoudige voeders en strooisels. Dochteronderneming van ForFarmers.
Forza Pré-start Speciaal vleeskuikenvoer van ForFarmers dat exact is afgestemd op de specifieke nutriëntenbehoefte van vleeskuikens tijdens de eerste levensdagen.
Fosfaatefficiëntie Kengetal dat aangeeft hoe efficiënt een veehouderijbedrijf met fosfaat omgaat.
Fosfaatrechten Met fosfaatrechten wordt de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij begrensd. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft hiertoe in 2016 besloten omdat de fosfaatproductie door de Nederlandse veehouderij in 2015 hoger was dan met de sector was overeengekomen.
Fries Friberne (Nederlands) merk voor varkensvlees afkomstig van varkens die op een duurzame manier worden gehouden en speciaal gekruid voer krijgen.
Geïntegreerde voeroplossingen Een combinatie van voerproducten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klant vast te stellen, resultaten te monitoren en te realiseren.
Gildehoen-concept Duurzaam ketenconcept voor kippen, in 2011 mede-ontwikkeld door ForFarmers, met veel aandacht voor dierenwelzijn en een minimale (bij voorkeur geen) inzet van antibiotica.
GMP+ GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) is een internationaal erkend systeem voor het garanderen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen waaronder de aanleverende bedrijven van grondstoffen.
GRI Global Reporting Initiative is een richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Het GRI heeft als doel duurzaamheidsverslaglegging een 'standard practice' te maken voor alle bedrijven en de duurzaamheidsrapportages naar hetzelfde niveau te brengen als financiële rapportages.
Herkauwers Herkauwers hebben vier magen. Ze kauwen het voer, nadat het in de voormagen is geweest, nogmaals in de mond. Voorbeelden zijn melkkoeien, vleesvee-runderen, geiten, schapen.
Horizon 2020 Strategie van ForFarmers om de organisatie verder te versterken, de leidende voeronderneming in Europa+ te worden en een Total Feed-partner voor de boer.
Hulpmiddelen Verzamelnaam voor apps, checklists, programma's, analyses e.d. die ForFarmers haar klanten biedt om resultaten te monitoren of het management bij te sturen en te verbeteren.
IFFO RS International Fishmeal and Fishoil Organisation. Wereldwijde standaard en certificering voor verantwoord vismeel en visolie.
IFRS De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren.
Initiative Tierwohl In 2015 in Duitsland gelanceerd en door de detailhandel gefinancierd initiatief dat eisen stelt aan dierhouderij, hygiëne en diergezondheid.
Kalveropfok Het grootbrengen van een pasgeboren kalf. Ze zijn kalf tot ze 1 jaar oud zijn.

Kip van Morgen In 2013 gesloten akkoord tussen supermarkten en pluimveesector in Nederland met als doel een duurzamer kipassortiment in het Nederlandse winkelschap.
LCA Levenscyclusanalyse. Toont de milieuprestaties van de gehele productieketen aan.
Losse grondstoffen Grondstoffen, waaronder graansoorten als tarwe en mais, die de veehouder op het bedrijf mengt met andere voerproducten.
Materialiteitsanalyse Analyse waarin bepaald wordt of een onderwerp al dan niet significant is. Vaak gebruikt in relatie tot duurzaamheid.
Melk€fficiënt Een door ForFarmers ontwikkeld programma dat de resultaatbepalende factoren voor een melkveebedrijf combineert en voor de melkveehouder inzichtelijk maakt hoe hij zijn rendement kan verbeteren.
Mestgift Toediening van meststoffen (stikstof, fosfaat, kalium etc.) aan de bodem voor een optimale gewasgroei. Zowel dierlijke als kunstmest.
Natte co-producten Vloeibare producten ontstaan tijdens het productieproces van humane voeding, zoals wei, biergist, glucosestroop die worden gebruikt in de productie van diervoeders.
NL GAAP NL GAAP (ook wel Dutch GAAP) staat voor Dutch Generally Accepted Accounting Principles en wordt gebruikt om het stelsel van verslaggevings- en accountingprincipes aan te duiden dat van toepassing is in Nederland.
Nutreco Internationale onderneming, wereldwijd actief in diervoeding en visvoer. Strategisch partner van ForFarmers.
Nutriëntwaarde Voedingswaarde, bijv. gehaltes ruw eiwit, ruw vet, ruwe celstof, ruw as, zetmeel, suiker, calcium, fosfor, Natrium.
Nutriëntbehoeftes Behoefte aan specifieke voedingsstoffen van een bepaald dier zoals aminozuren, energie, essentiële vetten, vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Nutrition Innovation Centre (NIC) Afdeling binnen ForFarmers, verantwoordelijk voor nutritie, onderzoek en innovatie.
Nutritionele matrix Schema van nutriënten en de nutriëntbehoefte van verschillende dieren in verschillende levensfases dat de basis vormt voor de voeroplossingen die ForFarmers biedt.
Nutritionele totaaloplossingen Aanbod dat alle behoeftes op voergebied (in welke vorm dan ook) van een veestapel dekt.
OVOCOM OVOCOM is een Belgisch kwaliteitsplatform voor de diervoedersector vergelijkbaar met GMP+ in Nederland.
Palmolie Plantaardige olie, gewonnen uit palmvruchten.
Participatierekening Het per lid op naam gezette deel van het vermogen van Coöperatie FromFarmers (de vermogensrechten per lid) dat door een lid is om te zetten (converteren) in certificaten.
Pavo Onderneming gespecialiseerd in paardenvoer voor zowel recreatie- als sportpaarden, met vestigingen in Nederland en België en afzet in vrijwel heel Europa. Dochteronderneming van ForFarmers.
PIA Infectieziekte bij varkens, veroorzaakt door de bacterie Lawsonia intracellularis.
Plant De benaming van een bedrijfsonderdeel van ForFarmers dat zich richt op akkerbouwers, loonwerkers en veehouders met ruwvoerproductie.
Pig Real Welfare Programma ontwikkeld door de Britse Agriculture and Horticulture Development Board met focus op dierenwelzijn. Een belangrijke indicator hiervoor is het gedrag van de biggen. Een veearts beoordeelt dit met behulp van vijf objectieve en herhaalbare metingen.

PoultryPlus Opfokorganisatie voor vleeskuikenouderdieren, met afzet in Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Oostenrijk. Dochteronderneming van ForFarmers.
Prelacto voer Voer voor zeugen in de periode voor de geboorte van de biggen net voor het werpen.
Premixen Mengsel van vitaminen, (sporen) mineralen en eventueel additieven dat aan het voer wordt toegevoegd om te voorzien in de nutritionele behoefte van het dier.
QS Duits kwaliteitssysteem voor de diervoedersector vergelijkbaar met GMP+ in Nederland.
Raapzaadschroot Raapzaadschroot is een eiwitrijk co-product van de extractie van olie uit raapzaad.
Reudink Diervoederleverancier gespecialiseerd in biologische diervoeders, actief in Nederland, Duitsland en België. Dochteronderneming van ForFarmers.
RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ronde tafel voor verantwoord geproduceerde palmolie.
RTRS Round Table on Responsible Soy. Ronde tafel voor verantwoord geproduceerde soja.
Ruwvoer Gras en snijmais als voeding voor landbouwhuisdieren.
Ruwvoer+ Aanpak op het boerenerf waarbij de schakels bodem, bemesting, gewasgroei en in- en uitkuilmanagement goed op elkaar worden afgestemd.
SecureFeed Organisatie die de voedselveiligheid van diervoeders in Nederland borgt. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Nederlandse melkveehouders zijn verplicht voer af te nemen van SecureFeed deelnemers.
Snavelbehandeling Het inkorten van de snavel bij kuikens die bestemd zijn voor de leg, om pikkerij en kannibalisme te voorkomen.
Snijmais Ruwvoergewas dat als gehele plant wordt geoogst met een hakselaar en vervolgens bij de veehouder wordt ingekuild (wijze van opslaan). Dient als veevoer.
Sojaschroot Ook wel sojameel. Product dat overblijft na extractie van sojaolie uit de sojaboon en dat verhit is geweest. Dient als eiwitrijke grondstof voor veevoer.
Speciaalvoer Voer voor dieren in een bepaalde levensfase of met specifieke problemen.
Steekvaste co-producten Niet-vloeibare co-producten, bijvoorbeeld aardappelzetmeel.
Strategisch partnership Nauwe samenwerking met andere, gespecialiseerde spelers in de markt met als doel elkaar te versterken op het gebied van kennis, innovatie en inkoop.
Timotee Een plant uit de grassenfamilie. Het is een zeer voedzaam gras.
TMR-concept Total Mixed Ratio (TMR) is de benaming van een totaal gemengd rantsoen waarbij alle voedermiddelen via de voermengwagen worden gemengd.
Toll manufacturing Productie (van voeders) voor derden op basis van door deze derden aangeleverde specificaties.

Total Feed Strategie van ForFarmers om agrarische ondernemers een compleet pakket aan te bieden bestaande uit voeroplossingen, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klant vast te stellen en diens resultaten te monitoren. De producten variëren van mengvoer, jongdiervoeders en speciaalvoer tot natte co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden en meststoffen. Het advies betreft alle voor de klant relevante aspecten van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. De hulpmiddelen omvatten programma’s, producten en diensten waarmee agrarische ondernemers doelen kunnen stellen, resultaten kunnen monitoren en benchmarken en hun doelstellingen kunnen realiseren.
Total Feed-aanpak Zie Total Feed.
Total Feed Business Zie Total Feed.
Transitieaanpak De Transitieaanpak bestaat uit praktische adviezen en onderscheidende producten voor de transitieperiode; de periode van acht weken voor en na de geboorte van o.a. kalveren en biggen.
UFAS Universal Feed Assurance Scheme. De AIC (Agrarische Industrie Confederatie) heeft een scala van Handel Garantie Regellingen ontwikkeld over de agro-industrie. UFAS zorgt voor de productie en levering van mengvoer en de levering van voer naar de boerderij.
VIDA Merknaam voor de ForFarmers biggenvoeders.
Vital Een nieuwe aanpak van Reudink voor biologische veehouders om de voeropname en gezondheid van jonge dieren positief te beïnvloeden.
Vermogen Op Naam Een traject dat vanaf 2006 loopt waarbij (een deel van) het eigen vermogen van FromFarmers in verband met de groeistrategie op naam van de leden wordt gezet.
Vloeibare co-producten Vloeibare producten ontstaan tijdens het productieproces van humane voeding, zoals wei, biergist, glucosestroop die worden gebruikt in de productie van diervoeders.
Voerefficiëntie Getal dat aangeeft hoeveel kilo dierlijk product (melk, vlees,eieren) gemaakt wordt van 1 kilo voer.
Voer-evaluatiesysteem Programma met een overzicht van alle voedingsstoffen (nutriënten) per grondstof, de mate waarin deze voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de verschillende dieren op verschillende leeftijden en de specifieke nutriëntbehoefte van dieren in verschillende levensfases. Deze data worden gecombineerd met de beschikbare grondstoffen om het dier op de meest (kosten)efficiënte wijze precies die nutriënten te geven die het nodig heeft.
Voeroplossingen Zodanig aanbod van voerproducten dat daarmee in de specifieke behoefte van een dier op voergebied wordt voorzien.
Voerprestaties Het uiteindelijke resultaat dat met de voeders in de stal wordt bereikt, zoals voeropname, groei en melkproductie.
Voerequivalenten De sleutel voor toekenning van het vermogen aan leden. Door afname van voer of andere producten kan een lid dat voerequivalenten bezit, deze benutten. Gekoppeld aan de benutting van voerequivalenten ontvangt een lid bijschrijving op zijn participatierekening. Deze bijschrijving bestaat uit het recht op certificaten.
Voersysteem Installatie op een veehouderijbedrijf die diervoeder vanuit de silo naar de voerbakken in de stal transporteert.
Voetzoollaesies Ontstekingen van de huid van de voetzool van vleeskuikens.
Weda Holland B.V. Exclusief importeur van Weda voerinstallaties in Nederland en België en leverancier van totaaloplossingen voor voersystemen in de agrarische en industriële sector, Partner van ForFarmers in het project Ferment+.
Zaaizaden Zaad van cultuurgewassen bestemd voor het inzaaien van een teelt. Verzamelnaam voor het assortiment graszaden, Maiszaden, granen etc.
Zonnebloemzaadschroot Een eiwitrijk co-product van de extractie van olie uit zonnebloemzaad.

3.1.2

3.1.3