Human Resources

Het welslagen van de Horizon 2020-strategie wordt in hoge mate bepaald door de inzet en prestaties van medewerkers. ForFarmers investeert daarom in de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van haar medewerkers. In 2015 zijn stappen gezet in het verder bouwen aan de gewenste cultuur, talentontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de strategie. 

>. .

1.2.5.1

De kernwaarden ambitie, duurzaamheid en partnerschap fungeren als kompas voor ForFarmers en haar medewerkers en bepalen mede de cultuur van de organisatie. Voor elke kernwaarde zijn ondersteunende waarden en verwachtingen geformuleerd waarover tijdens jaargesprekken met medewerkers afspraken worden gemaakt en waarop leidinggevenden kunnen sturen. Het werken conform deze waarden is van belang voor het succes van de Horizon 2020-strategie en daarmee voor het succes van ForFarmers. 
Ter ondersteuning van de implementatie van Horizon 2020 ontvingen alle medewerkers een boekje in de eigen taal met een kernachtige toelichting op de visie, strategie en kernwaarden en de HR-Jaarcyclus.

In 2015 is veel aandacht besteed aan de introductie van de aangescherpte Code of Conduct. Dit zijn de waarden, bedrijfsprincipes en gedragsregels die gelden voor iedereen die binnen ForFarmers werkzaam is. Hierin worden onder andere integriteit en verantwoordelijkheden van zowel de organisatie als de medewerker aan de orde gesteld. Ook een klokkenluidersregeling maakt deel uit van de Code of Conduct.

ForFarmers vindt het belangrijk dat alle medewerkers bekend zijn met de Code of Conduct en zich bewust zijn van de implicaties ervan. Leidinggevenden hebben dit met hun teams besproken. Daarnaast ontvingen medewerkers op hun huisadres informatie over de Code of Conduct. Via de bijbehorende online trainingsmodule, die zowel vanuit huis als via het intranet op het werk te benaderen was, kregen medewerkers uitleg over de Code of Conduct en werden enkele dilemma’s ter illustratie voorgelegd. Aan het eind van de module werd de medewerker gevraagd de Code of Conduct te onderschrijven. Nieuwe medewerkers ontvangen de hiervoor genoemde informatie standaard bij indiensttreding, met het verzoek de online traininsgmodule te volgen en te onderschrijven.

Talentontwikkeling

De nieuwe strategie vraagt flexibiliteit en veranderbereidheid van medewerkers en daagt hen uit zichzelf verder te ontwikkelen. Om medewerkers hierin te ondersteunen werkt ForFarmers met een internationaal toepasbare en eenduidige HR-Jaarcyclus. Dit is een op persoonlijke ontwikkeling gerichte gesprekscyclus, waarin medewerker en leidinggevende afspraken vastleggen, persoonlijke groeidoelstellingen formuleren en jaarlijks de voortgang hiervan evalueren. Vanwege het belang van de kernwaarden, vormen zij een integraal onderdeel van deze cyclus. Het jaar 2015 was het eerste volledige jaar dat met deze HR-Jaarcyclus is gewerkt. Voor meer dan 90% van de medewerkers is dit inmiddels geïmplementeerd.

Via deze aanpak geeft ForFarmers invulling aan professioneel werkgeverschap en talentontwikkeling.

1.2.5.21.2.5.3

Daarnaast levert het waardevolle informatie op voor de strategische personeelsplanning, zoals het opvolgingsbeleid.

In 2015 zijn diverse – vaak internationale – ontwikkelprogramma’s en opleidingstrajecten gestart. Deze opleidingstrajecten beogen de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en hen te ondersteunen bij de vertaling van de ForFarmers-strategie naar de eigen werkomgeving.

  • De Masterclass Senior Management is bestemd voor senior managers en focust op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de implementatie van Horizon 2020 in de dagelijkse praktijk van het team van de deelnemer. Twee groepen met een internationale samenstelling zijn gestart.
  • Het ForFarmers Potential Program heeft deelnemers uit alle lagen en vakgebieden van de organisatie die de ambitie en potentie hebben om een volgende stap in hun carrière te zetten. Deze training ondersteunt medewerkers bij de vertaling van de ForFarmers-strategie naar de praktijk en bereidt hen voor op een mogelijke functie in het senior management. Twee groepen met deelnemers uit vier landen zijn gestart.
  • Het Management Foundation Program is een leiderschapsprogramma voor leidinggevenden dat zich onder andere richt op persoonlijke vaardigheden, de implementatie van de strategie en coaching van medewerkers. De eerste pilotgroep is in Duitsland van start gegaan in 2015.

In 2016 starten trainingen en opleidingen voor medewerkers in Logistiek, Sales en Productie. Deze trainingen worden per land aangeboden, als eerste in Nederland en later ook in de andere landen.

  • De Logistics Academy is bedoeld voor chauffeurs en planners en gaat in op wet- en regelgeving, veilig en efficiënt werken, minder brandstofgebruik en omgaan met klanten.
  • De Ruminants, Swine & Poultry Academy zijn trainingen met een modulaire opzet op diverse niveaus voor melkvee-, varkens- en pluimveespecialisten, gericht op het vergroten van vakkennis en commerciële vaardigheden.
  • De Operators Academy is de interne opleiding voor operators werkzaam in de productie. Deze opleiding vervangt in Nederland het huidige werk-leer-traject.
    In het verlengde hiervan heeft ForFarmers, samen met een groot aantal andere bedrijven en enkele onderwijsinstellingen, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een Praktijkcentrum Procestechniek (PCPT) voor Oost-Nederland. Dit initiatief moet leiden tot een duurzame instroom van goed opgeleide operators binnen de proces-, food- en feedsector; een bloeiende bedrijfstak en een drager van de regionale economie in Oost-Nederland.

Betrokkenheid

ForFarmers organiseert regelmatig bijeenkomsten waar groepen medewerkers worden geïnformeerd over de strategische voortgang. Dit blijkt een effectieve manier om de betrokkenheid te vergroten, de One ForFarmers-aanpak te helpen realiseren en Horizon 2020 uit te rollen. 
Eind januari 2015 vond de eerste managementconferentie XL plaats, een tweedaagse bijeenkomst voor ruim tweehonderd managers en functionarissen die nauw betrokken zijn bij de implementatie van Horizon 2020. In mei en december werden tweedaagse managementconferenties gehouden voor het senior management.

Ook voor de lancering van de VIDA biggenvoeders – de eerste internationale productintroductie van ForFarmers – werd een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken medewerkers in Sales en Nutritie. 

Voor medewerkers met een vast dienstverband introduceerde ForFarmers in 2015 een werknemersparticipatieplan. Medewerkers konden tot een bedrag van maximaal € 5.000 per persoon met korting (13,5%) certificaten van ForFarmers kopen. Op deze certificaten is een lock-up periode van drie jaar van toepassing. Medewerkers hebben zowel schriftelijk als in plenaire bijeenkomsten uitleg gekregen over het plan en ruim 20% heeft deze eerste keer deelgenomen. Het participatieplan heeft tot doel de binding met het bedrijf, de motivatie en betrokkenheid te stimuleren. Het streven is om deze mogelijkheid jaarlijks aan te bieden. 

One ForFarmers organisatieontwikkelingen

One ForFarmers is een belangrijke pijler onder Horizon 2020. De aanpak is gericht op de uitwisseling en benutting van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Hierbij worden systemen en processen waar mogelijk gestandaardiseerd. In 2015 zijn diverse stappen gezet en projecten opgestart om de doelstellingen van Horizon 2020 te helpen realiseren. 

De recente acquisities van HST Feeds Ltd. (2014), Wheyfeed Ltd. (2014) en Countrywide Farmers (2015) zijn in de loop van 2015 volledig geïntegreerd in ForFarmers UK. Dit betreft een toename van in totaal ongeveer 180 fte in de periode 2014-2015.

In Duitsland zijn in het kader van One ForFarmers de activiteiten op het gebied van Order Entry en Klantenservice samengevoegd en teruggebracht tot twee teams; één voor Business Unit Noord en West en één voor Business Unit Oost. Hiermee beoogt ForFarmers een

1.2.5.4
1.2.5.5


1.2.5.6

volgende stap in de professionalisering van de verkoopondersteunende organisatie, een uniforme manier van werken en een betere bereikbaarheid en back-up. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het waarborgen en verder verbeteren van de klanttevredenheid. 

Alle boven-cao-functies in Nederland zijn opnieuw beschreven, geclassificeerd en gekoppeld aan het nieuwe beloningsbeleid. Functietitels zijn geharmoniseerd en de bijbehorende functieprofielen zijn vastgelegd. In 2016 wordt dit binnen de Duitse en Belgische organisatie uitgevoerd en naar verwachting volgt het Verenigd Koninkrijk in 2017.

Integratie arbeidsvoorwaarden

Als gevolg van de acquisities in de afgelopen jaren, heeft ForFarmers afwijkende arbeidsvoorwaardenpakketten voor groepen medewerkers. ForFarmers wil als goed werkgever aantrekkelijke en, waar mogelijk, per land uniforme arbeidsvoorwaarden hanteren. In Nederland zijn na een zorgvuldige voorbereiding de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Hierbij zijn de oorspronkelijke 140 voorwaarden en regelingen teruggebracht tot een pakket met circa 70 voorwaarden en regelingen. Deze zijn na een stapsgewijze invoering in 2015, per 1 januari 2016 volledig van kracht. Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket bevat onder andere een nieuwe variabele beloningsstructuur voor Sales Nederland. De opzet van deze beloningsstructuur ondersteunt de Horizon 2020-strategie waarin de nadruk meer is gelegd op het creëren van waarde bij klanten, en daarmee ook bij ForFarmers, in plaats van het sturen op volume. Om medewerkers te informeren over deze veranderingen, zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd, afgestemd op de verschillende doelgroepen. Alle medewerkers ontvingen bovendien een persoonlijke brief met een berekening van en toelichting op de voor hen relevante gevolgen.

In 2015 is gewerkt aan een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers in Nederland. In december heeft de Ondernemingsraad haar instemming aan het ontwerp gegeven. De implementatie is opgestart in het eerste kwartaal van 2016. Medewerkers worden hierover tijdens informatiebijeenkomsten geïnformeerd.

Gezondheid en veiligheid

ForFarmers wil medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Er is daarom veel aandacht voor veiligheid, monitoring en het proactief aanpakken van (potentieel) gevaarlijke situaties op de eigen terreinen én op het erf van de klant. De aanpak van ForFarmers ten aanzien van gezondheid en veiligheid staat omschreven in het hoofdstuk Duurzaamheid en Innovatie.

Personeelsvertegenwoordiging

ForFarmers heeft in de verschillende landen goed functionerende werknemersvertegenwoordigingen of formele ondernemingsraden. Deze gremia zijn betrokken bij de organisatieontwikkeling, maar hebben ook een kritisch-constructieve rol om het perspectief van de medewerker te belichten.
Sinds oktober 2015 beschikt ForFarmers over een werknemersvertegenwoordiging op Europees niveau. Deze ForFarmers European Employees Council (FFEEC) bestaat uit werknemersvertegenwoordigers uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de FFEEC worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op meerdere landen. Tijdens de eerste bijeenkomst in oktober werden de leden door de Directie bijgepraat over de langetermijnstrategie van ForFarmers. De FFEEC komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Omdat de ForFarmers-organisatie een Nederlands moederbedrijf heeft, zal de FFEEC opereren volgens de Nederlandse Wet op de Europese Ondernemingsraden (WEOR).

Prioriteiten voor de komende jaren

De prioriteiten op HR-gebied voor de komende jaren zijn onder andere de uitrol van de Learning & Development-strategie en implementatie van de diverse academies (Ruminant, Swine, Poultry, Logistics, Operations), de verdere uitrol van de Management Development Programs en de implementatie van het Management Foundation Program in alle landen. 
Daarnaast staat in 2016 de uitvoering van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek op het programma.

1.2.5.7