Duurzaamheid, integraal onderdeel van de business

Door een groeiende wereldpopulatie en toenemende welvaart zal de vraag naar dierlijke eiwitten blijven stijgen. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste productiemiddelen – zoals land, energie, water en arbeid – beperkt beschikbaar. ForFarmers is onderdeel van een keten die deze middelen gebruikt voor de productie van dierlijke eiwitten. Vanwege haar rol in de keten heeft de diervoederindustrie zowel de plicht als de middelen om op duurzame wijze te voldoen aan de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten. Dit doet ze door de efficiëntie en daarmee de duurzaamheid van de veehouderij steeds verder te verbeteren.

1.3.1.1

Ook de komende jaren staat de diervoederindustrie voor een aantal uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de impact van de veehouderij op het milieu, de verantwoorde inkoop van grondstoffen (in het bijzonder soja en palmolie), diergezondheid en dierenwelzijn, het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de toepassing van nieuwe technologieën zoals genetische modificatie.

Aangescherpte aanpak

Gezien haar positie als toonaangevend bedrijf in de sector heeft ForFarmers besloten haar aanpak ten aanzien van duurzaamheid verder aan te scherpen. Hiervoor is uitvoerig overleg gevoerd met externe deskundigen, belanghebbenden uit de sector en de interne organisatie.

ForFarmers heeft de scope van haar activiteiten in het kader van duurzaamheid verbreed en haar ambitie vergroot: de onderneming wil de beste in de sector zijn op die onderdelen waarop ze direct invloed heeft, zoals haar eigen bedrijfsactiviteiten. Verder zal ForFarmers partners in de keten proactief benaderen wanneer een bredere samenwerking nodig is om invloed uit te kunnen oefenen. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van richtlijnen voor een duurzame inkoop van grondstoffen in samenwerking met grondstoffenleveranciers of de introductie van duurzame voedingsconcepten – waarvan de meerkosten bij de consument in rekening moeten worden gebracht – in samenwerking met retailers.

ForFarmers heeft de eerste stappen gezet om conform GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) te rapporteren over duurzaamheid en verwacht over het boekjaar 2017 conform GRI G4 (option core) te rapporteren. Dit proces begon met een materialiteitsanalyse. De uitkomst daarvan vormde mede de basis voor het aangescherpte duurzaamheidsbeleid van ForFarmers. In 2016 worden KPI's en doelstellingen bepaald voor elk van de zes aspecten van dit beleid. Totdat dit proces is afgerond, blijft ForFarmers rapporteren op basis van de doelstellingen die in het jaarverslag 2014 zijn gepubliceerd.  
De onderneming heeft een Adviesraad Duurzaamheid met externe deskundigen ingesteld, die hierop toezicht houdt en input levert.

Scope en belangrijkste thema's

De duurzaamheidsaanpak van ForFarmers bestrijkt de totale keten die betrokken is bij de productie van dierlijk eiwit: van de inkoop van grondstoffen, via ForFarmers' eigen activiteiten (productie en logistiek) tot aan de activiteiten op het boerenerf. In deze keten richt ForFarmers zich op drie thema's: milieu, mens & maatschappij en diergezondheid & dierenwelzijn.

1.3.1.1.11.3.1.2

Milieu

Binnen het thema milieu richt ForFarmers zich op het terugdringen van emissies en het beperken van het gebruik van eindige natuurlijke bronnen. Dit is mede gebaseerd op gesprekken die ForFarmers in 2015 met verschillende stakeholders over duurzaamheid heeft gehad. De komende jaren ligt de focus van ForFarmers in dit thema op het beperken van het gebruik van land, energie en water, het minimaliseren van fosfaatvervuiling door de veehouderij (met name in Nederland is dit een belangrijk aandachtspunt) en de uitstoot van CO2 waarbij we tevens kijken naar de inkoop van grondstoffen. Bij dit laatste richt de onderneming zich niet alleen op het energieverbruik in de eigen fabrieken, maar op de emissies vanaf de bron tot aan het boerenerf.

Mens & maatschappij

Focus op mens & maatschappij betekent voor ForFarmers het waarborgen van de veiligheid van mensen, processen en producten. De huidige aandacht voor gezondheid en veiligheid zal in 2016 toenemen. Daarnaast heeft ForFarmers de scope binnen dit thema verbreed met ‘eerlijke verantwoorde arbeidsomstandigheden in de gehele keten’. Hiertoe zal in 2016 een Supplier Code of Conduct worden geïntroduceerd. ForFarmers neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van voedselveiligheid zeer serieus. Dit is nu ook expliciet opgenomen in het duurzaamheidsbeleid van de onderneming.

Diergezondheid & dierenwelzijn

Met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn bedoelt ForFarmers: veehouders in staat stellen dieren op goede wijze te houden en te voeren. ForFarmers heeft hier altijd al veel aandacht voor. Dit thema werd in de gesprekken die ForFarmers met diverse stakeholders heeft gevoerd als een issue met hoge prioriteit geadresseerd en is daarom ook opgenomen in het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

Rapportage en bestuur

ForFarmers zal transparante rapportagemethodes toepassen om de voortgang en prestaties te benchmarken. De onlangs aangestelde Adviesraad Duurzaamheid ondersteunt bij en geeft advies over de duurzaamheidsprestaties van ForFarmers. Deze Adviesraad wordt voorgezeten door de CEO van ForFarmers en bestaat uit externe vertegenwoordigers vanuit de retail, ngo's, de academische wereld, de agrarische sector en de onderzoekswereld.  

Intern is een hernieuwde Task Force Sustainability opgericht. De Corporate Affairs Director is voorzitter van de Task Force, waarin leden van de Directie en vertegenwoordigers van de diverse functiegebieden zitting hebben.

1.3.1.3

Adviesraad Duurzaamheid

Leverancier/R&D Nutreco / Wageningen University Prof. Leo den Hartog Director R&D & Quality Affairs at Nutreco and Professor Sustainable Animal Production Chains at Wageningen University
Academische wereld University of Cambridge Martin Roberts Director of the University of Cambridge Natural Capital Leaders Platform at the University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
Boeren Deutscher Bauernverband Werner Schwarz Vice President of the German Farmers Association e.V. and since 2008 President of The Schleswig-Holstein Farmers Association e.V.
Voedingsindustrie FrieslandCampina Frank van Ooijen Corporate Director Communication. Sustainability & FrieslandCampina Institute for Dairy Nutrition
Retail Tesco Barney Kay Head of Agriculture at Tesco
NGO Natuur & Milieu Sijas Akkerman Policy Director Food, Agro, and Circular Economy at Natuur & Milieu

1.3.1.4

ForFarmers beschouwt rapportage over duurzaamheidsprestaties als vanzelfsprekend. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld met externe rapportage in gedachten. ForFarmers evalueert nu de beste methodes uit de praktijk met als doel haar externe rapportage vorm te geven volgens de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI).

1.3.1.5