Duurzaamheid 2015

Gedurende 2015 is er ten aanzien van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 goede vooruitgang geboekt. 

1.3.2.1

Focus op operationele efficiëntie in productie en logistiek heeft energiebesparingen opgeleverd en het grootste deel van de gebruikte soja was gecertificeerd als verantwoord geproduceerd. Hoewel de prestaties ten aanzien van gezondheid en veiligheid zijn verbeterd, blijft dit voor 2016 en daarna een belangrijk aandachtspunt.
De duurzaamheidsprestaties van ForFarmers in 2015 worden beoordeeld ten opzichte van de doelstellingen voor 2020, zoals gepubliceerd in het jaarverslag 2014. Daarnaast zijn er richtlijnen die een goede bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid moeten waarborgen.

Inkoop van grondstoffen

ForFarmers is lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS) en de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). In België en Nederland zijn sectorbrede overeenkomsten afgesloten om vanaf 1 januari 2015 100% verantwoord geproduceerde soja in te kopen. ForFarmers houdt zich aan deze sectorafspraken. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bestaan dergelijke afspraken nog niet. ForFarmers heeft in 2015 echter een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Richtlijnen Inkoop Soja van de Europese mengvoederfederatie FEFAC, die een oplossing voor de bulkmarkt moeten bieden voor de inkoop van verantwoord geproduceerde soja. De richtlijnen zijn een reeks praktijkgerichte aanbevelingen die minimumcriteria vastleggen voor de volgende aspecten:

 • Naleving van wetgeving (compliance);
 • Verantwoorde arbeidsomstandigheden;
 • Verantwoordelijkheid voor het milieu;
 • Goede agrarische praktijken;
 • Respect voor wettelijk gebruik van land en landrechten.

Deze richtlijnen hangen samen met specifieke markteisen van bepaalde certificeringssystemen zoals RTRS. Van het in 2015 door ForFarmers ingekochte sojameel voor de vier landen was 70% gecertificeerd als duurzaam.

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn sectorbrede overeenkomsten van toepassing om 100% verantwoord geproduceerde palmolie in te kopen en ook hier heeft ForFarmers zich volledig ingezet voor deze initiatieven. Met als resultaat dat 57,6% van de in 2015 door ForFarmers gebruikte palmolie afkomstig was van een erkend certificeringsprogramma.

Tevens werd een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd naar het verminderen van de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van levende insectenlarven als pluimveevoer, de productie van soja-vrije voeders en het verhogen van het gebruik van eiwitbronnen uit Europa zoals koolzaad en zonnebloemmeel. Via ForFarmers DML (Dry, Moist & Liquid) wordt het gebruik van co-producten continu geoptimaliseerd.

Milieu

Een levenscyclusanalyse van de diervoedingsindustrie laat zien dat de milieu-impact van diervoeding voornamelijk zit in de aangekochte grondstoffen (vanwege het land waarop gewassen groeien en energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die bij de teelt en oogst worden gebruikt) en de efficiëntie waarmee het voer op het boerenbedrijf wordt gebruikt (dat wil zeggen: de hoeveelheid voer die nodig is om 1 kg gewichtstoename of 1 kg melk of eieren te produceren, doorgaans uitgedrukt als voederconversie). ForFarmers heeft echter ook een verantwoordelijkheid om haar eigen energieverbruik, dat vooral voortvloeit uit productie en logistiek, te minimaliseren.

ForFarmers heeft 42 productievestigingen in vier landen en beschikt over een groot vrachtwagenpark. Onder de noemer Energiebesparingsmatrix zijn er circa 80 projecten benoemd om het energieverbruik in de productielocaties van ForFarmers te verlagen. De Energiebesparingsmatrix geeft een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om energieverbruik te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: warmteterugwinning van uitlaatgassen van boilers, het enkel in plaats van dubbel persen van bepaalde producten, rekening houden met het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe installaties en apparatuur en het gebruik van ledverlichting. In de fabrieken in Penrith en Portbury (VK) zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Om dit soort initiatieven te stimuleren, is de maximale terugverdienperiode voor duurzaamheidsprojecten verlengd.

Op het gebied van logistiek kan het brandstofverbruik per ton geleverd voer worden verminderd door het laadvermogen per voertuig te verhogen, efficiënt te plannen, chauffeurs te trainen om zuiniger te rijden en door efficiëntere voertuigen aan te schaffen. ForFarmers heeft bijvoorbeeld een innovatieve, multifunctionele oplegger ontwikkeld die twee ton lichter is dan een conventionele oplegger. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot per ton getransporteerd voer. Bovendien kan deze wagen zowel grondstoffen als eindproducten vervoeren, wat resulteert in meer retourvrachten, minder lege kilometers en een verdere afname van CO2-uitstoot.  Met ingang van 2016 is het auto-leasebeleid van ForFarmers gewijzigd om werknemers die in bedrijfsauto's rijden, te stimuleren om dit duurzaam te doen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. In eerste instantie wordt het gebruik van volledig elektrische auto's gestimuleerd. Voor die werknemers die niet voor een elektrische auto kiezen, zijn maximum CO2-limieten toegevoegd aan de selectiecriteria voor zowel benzine- als dieselauto's. Ook worden werknemers aangemoedigd om te carpoolen en het aantal gereden kilometers zo veel mogelijk te verlagen. Vergeleken met 2014 werd in 2015 2,65% minder energie per ton geproduceerd voer verbruikt en is in logistiek de brandstofefficiëntie met 2,17% verbeterd.

ForFarmers is lid van het Technische Secretariaat van het pilot-onderzoek Product Environmental Footprinting (PEF; ecologische voetafdruk van een product), een onderzoek naar voer voor voedselproducerende dieren. Dit is één van een aantal pilot-onderzoeken, uitgevoerd door de Europese Commissie, om beoordelingen van milieueffecten te harmoniseren. Het onderzoek omvat 16 effectcategorieën. Als onderdeel van dit project voert ForFarmers in 2016 een ondersteunend onderzoek uit waarin de ecologische voetafdruk van ForFarmers' producten wordt berekend – vanaf de inkoop van de grondstoffen, via de productie tot en met de aflevering op het boerenerf. Daarnaast is ForFarmers betrokken bij het LEAP Partnership (Livestock Environmental Assessment and Performance) – een initiatief van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en een groep vertegenwoordigers uit de agrarische en voedingsindustrie – en bij het Global Feed LCA Institute (GFLI).

1.3.2.2

1.3.2.3

.

1.3.2.4

Deze projecten, waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn, hebben tot doel de milieueffecten van de veehouderij inzichtelijk te maken en mogelijkheden te creëren om de impact te verminderen. Dit wil men bereiken door hoogwaardige, wereldwijd erkende en geharmoniseerde methodes en databases te ontwikkelen en te implementeren.

In Nederland speelt ForFarmers een actieve rol in de KringloopWijzer. Dit is een initiatief in de Nederlandse melkveesector waarbij de zuivelsector, de voerindustrie, vakorganisaties waaronder LTO Nederland en accountants betrokken zijn. De KringloopWijzer is een instrument waarmee melkveehouders inzicht krijgen in de mineraalstromen binnen het bedrijf, waardoor zij kunnen sturen op de benutting van mineralen. Het invullen van de KringloopWijzer is vanaf 1 januari 2016 verplicht voor alle melkveehouders. Doel is de mineralenefficiëntie van het totale boerenbedrijf in beeld te brengen en te managen. ForFarmers neemt hierin haar verantwoordelijkheid door onder andere via studiegroepen, training en opleiding medewerkers en klanten te informeren en te trainen in hun rol deze efficiëntie daadwerkelijk te verbeteren.

Efficiënt omgaan met middelen is de kern van de voeroplossingen van ForFarmers. Het Feed2Milk-concept in de melkveehouderij levert voordeel op voor de klanten van ForFarmers, zoals hogere melkproductie en voerefficiëntie, maar ook een betere pensgezondheid van het melkvee.
ForFarmers kan op veel bedrijven van haar klanten de voerefficiëntie monitoren, met name in Nederland via Agroscoop-monitoring. Zo verbeterde in 2015 de voerefficiëntie bij vleeskuikenhouders in Nederland met 2,28% in vergelijking tot 2014. Gezien de bezorgdheid over het milieueffect van bepaalde mineralen die land en oppervlaktewater vervuilen, verlaagde ForFarmers de zink- en koperniveaus in varkensvoer nog verder ten opzichte van de wettelijke normen.

Diergezondheid & dierenwelzijn

Als deskundige op het gebied van diervoeder heeft ForFarmers de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de basisbehoeften van het dier. ForFarmers realiseert dit met behulp van haar nutritionele kennis en het advies aan agrarische ondernemers. Met ingang van 2015 is duurzaamheid een van de criteria waarop projectvoorstellen voor productinnovatie worden beoordeeld.

Diergezondheid en dierenwelzijn worden vaak gedefinieerd als de vijf vrijheden voor dieren:

 • Vrijwaring van honger en dorst;
 • Vrijwaring van hitte, koude en fysiek ongemak;
 • Vrijwaring van pijn, verwondingen en ziekte;
 • Vrijwaring van angst en stress;
 • Vrijheid tot het ontplooien van normaal, natuurlijk gedrag.

ForFarmers ontwikkelt proactief concepten waarmee veehouders geholpen worden de gezondheid en het welzijn van hun dieren te verbeteren. Een aantal voorbeelden die in 2015 zijn ontwikkeld:

 • Voeroplossingen voor hennen die het effect verminderen van het verbod op snavelkappen (wordt de komende jaren in de EU ingevoerd);
 • Voeroplossingen die bijdragen aan de vermindering van voetzoollaesies bij vleeskuikens;
 • Voeroplossingen voor melkvee die de pensgezondheid verbeteren waardoor pensverzuring wordt tegengegaan;
 • Verbetering van de levensvatbaarheid van biggen door het gebruik van een Biest-Score;
 • De ontwikkeling van voerschema's voor de productie van langzamer groeiende vleeskuikens in Nederland.

Voor de pluimveehouderij zijn er proefprojecten uitgevoerd waarbij levende insectenlarven werden gevoerd aan pluimvee. In aanvulling op de potentiële voordelen die dit heeft voor wat de betreft de afhankelijkheid van geïmporteerde eiwitbronnen, stimuleert dit het natuurlijk gedrag van kippen.

In gesprekken die ForFarmers in 2015 met diverse stakeholders heeft gevoerd is antibiotica benoemd als een issue met hoge prioriteit. In Nederland en Duitsland worden geen medicijnen in het voer verwerkt. ForFarmers gebruikt de ervaring die zij heeft opgedaan in Nederland, waar het gebruik van antibiotica in de veehouderij aanzienlijk is verlaagd, en deelt deze kennis in andere markten zoals in het Verenigd Koninkrijk en België om deze werkwijze ook hier te stimuleren.

Mens & maatschappij

ForFarmers is zich bewust van haar rol in de samenleving in het algemeen en in de sector in het bijzonder. De onderneming levert haar producten aan meer dan 25.000 agrarische ondernemers en heeft relaties met een groot aantal leveranciers. ForFarmers levert innovatieve voeroplossingen, zodat haar klanten veilige producten van hoge kwaliteit kunnen leveren aan de eindgebruiker. Daarnaast wil ForFarmers een goede buur zijn voor haar lokale omgeving door de wettelijke eisen voor stof, geur en lawaai-uitstoot van haar fabrieken in acht te nemen en voertuigbewegingen tot een minimum te beperken.

Er zijn extra middelen toegewezen om de prestaties van ForFarmers op het gebied van gezondheid en veiligheid te verbeteren. Hiertoe zijn in ieder land HS Officers aangesteld. Zij rapporteren aan de directeur Continuous Improvement, die in 2015 werd aangesteld. Voor ieder land zijn nu gedetailleerde plannen aanwezig. Aan de hand van deze plannen wordt de trainingsbehoefte vastgesteld en trainingen aangeboden, waaronder gedragstrainingen. Verder worden maatregelen genomen om de productie van stof - dat leidt tot risico's op uitglijden, struikelen en vallen - te voorkomen en om plekken waar medewerkers hun hoofd kunnen stoten, te markeren en/of te verwijderen.

Er worden in iedere fabriek en op afleverlocaties bij agrarische bedrijven risicobeoordelingen uitgevoerd. Er zijn protocollen aanwezig voor de registratie en rapportage van bijna-ongelukken en ongevallen met verzuim. Deze KPI's worden maandelijks op alle niveaus binnen de organisatie, inclusief de Directie, geëvalueerd. Er wordt een interne communicatiecampagne uitgerold om gezondheid en veiligheid extra onder de aandacht te brengen en medewerkers bewust te maken van het belang ervan. In 2015 waren er 47 ongevallen met verzuim tegenover 54 in 2014, een reductie van 13%.

ForFarmers heeft de ambitie om binnen de sector de favoriete werkgever te zijn. Hierdoor kunnen de beste mensen worden aangetrokken en behouden. Door middel van de HR-jaarcyclus worden de behoeften qua prestatie en training en ontwikkeling vastgesteld. Hier horen ook halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatiegesprekken bij tussen de medewerkers en hun lijnmanagers.
Een van de pijlers van de Horizon 2020-strategie is het opbouwen van een team van wereldklasse.
Om dit te ondersteunen zijn in 2015 managementontwikkelingsprogramma's geïntroduceerd voor het senior management en voor die medewerkers van wie is vastgesteld dat zij het potentieel hebben om verder te groeien binnen het bedrijf.

ForFarmers draagt ook bij aan de maatschappij door het ondersteunen van een aantal agrarische goede doelen. In het Verenigd Koninkrijk wordt het Addington Fund ondersteund, dat onderdak biedt aan families die de agrarische bedrijfsvoering moeten beëindigen. De Worshipful Company of Farmers, een brancheorganisatie behorend tot de historische City of London Livery companies, ondersteunt naast vele andere charitatieve activiteiten, de ontwikkeling van met name leiderschaps- en managementvaardigheden voor iedereen die betrokken is bij de agrarische sector. Het Prince’s Dairy Initiative heeft de krachten in de melkveehouderij gebundeld om met praktische activiteiten duurzaamheid in de Britse melkveehouderijsector te ondersteunen.

Een ander belangrijk voorbeeld is de jaarlijkse deelname aan het Alp d’HuZes evenement, een Nederlands initiatief om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. ForFarmers nam het initiatief om vanuit de agrarische sector een team op te zetten (BIG Challenge). Dit is uitgegroeid tot het grootste deelnemende team van de afgelopen vier jaar.Al een aantal jaren ondersteunt ForFarmers het Lignine Project van Wageningen University. In dit onderzoek wordt gekeken hoe moeilijk verteerbaar voedermateriaal zoals stro, beter verteerbaar kan worden gemaakt en zo bruikbaar wordt als voer in ontwikkelingslanden. Het 'Voer on Tour'-initiatief streeft ernaar schoolkinderen meer te leren over voedsel en boeren. Het Innovatiefonds van ForFarmers stimuleert boeren om nieuwe technologieën te ontwikkelen. In 2015 werden zeven prijzen toegekend.

Het initiatief 'Proud to Be a Farmer' in Nederland is erop gericht het werk van boeren en de bijdrage die ze leveren aan de economie en de maatschappij, zichtbaarder te maken.

Communicatie en rapportage

In 2015 werd een reeks artikelen gepubliceerd in Connect Magazine, het tijdschrift voor medewerkers van ForFarmers, om de bewustwording ten aanzien van duurzaamheid te vergroten. In deze serie werd ook een artikel over het herziene beleid gepubliceerd. In conferenties georganiseerd voor het senior management stonden sessies over duurzaamheid op het programma. In 2016 heeft de communicatie met alle medewerkers van ForFarmers over de duurzaamheidsstrategie, en de rol van de medewerkers daarbij, hoge prioriteit.

In Ambitie, het ledenblad van Coöperatie FromFarmers, verscheen eveneens een artikel over het nieuwe duurzaamheidsbeleid van ForFarmers.

Gedurende het jaar zijn diverse bijeenkomsten belegd met externe belanghebbenden en ketenpartners om het thema duurzaamheid in al zijn aspecten te bespreken. De feedback van de deelnemers aan deze bijeenkomsten is gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Er zijn diverse persberichten verzonden en interviews gegeven waarin ForFarmers’ aanpak op het gebied van duurzaamheid centraal stond.

Zoals hiervoor al aangegeven, wordt in 2016 een stappenplan ontwikkeld voor de externe rapportage van ForFarmers' duurzaamheidsrapportages.

Aansturing

ForFarmers hanteert een aantal richtlijnen om een goede bedrijfsvoering te waarborgen voor wat betreft duurzaamheid. Dit betreft de volgende aspecten:

 • Milieubeleid: alle bedrijfsactiviteiten worden ontworpen, uitgevoerd en onderhouden op een milieutechnisch verantwoorde manier, waarbij wordt voldaan aan alle relevante wetgeving en de milieuprestaties (zoals energieverbruik, vervuiling, afval en het gebruik van natuurlijke grondstoffen) voortdurend kunnen worden verbeterd. Het milieubeleid en de implementatie hiervan is de directe verantwoordelijkheid van de Directie van ForFarmers.
 • Kwaliteitsbeleid: dit concentreert zich op de productie en levering van veilig voer dat voldoet aan de eisen van ForFarmers' klanten en aan alle geldende wet- en regelgeving en gecertificeerde kwaliteitsstandaarden. Het kwaliteitsbeleid is geïmplementeerd in procedures en instructies in het documentbeheersysteem (HSQ: Health, Safety, Quality) van ForFarmers en heeft betrekking op alle aspecten van ForFarmers.
 • Gezondheids- en veiligheidsbeleid: dit heeft betrekking op de gezondheid en veiligheid van medewerkers (eigen en van derden), contractanten en bezoekers. Tot dit beleid hoort het vaststellen en implementeren van veilige werkmethoden en -systemen en het via opleiding en training vergroten van kennis, vaardigheden en veiligheidsbewustzijn. ForFarmers' gezondheids- en veiligheidsbeleid komt tot uiting in procedures en werkinstructies die zijn opgenomen in het documentbeheersysteem (HSQ) van de onderneming en heeft betrekking op alle aspecten van ForFarmers.
 • Code of Conduct: dit is de gedragscode die aan alle werknemers is overhandigd en waarin veertien onderwerpen worden behandeld, zoals het voorkómen van omkoping en corruptie en de antritrust-voorschriften. Verder is er een klokkenluidersbeleid van kracht zodat medewerkers hun bezorgdheid kunnen uiten en zich, indien nodig, kunnen richten tot een extern vertrouwenspersoon.

Voor de relaties met leveranciers gelden alle hierboven genoemde richtlijnen. Er is regelmatig overleg met de belangrijkste leveranciers om de prestaties te evalueren en te bewaken. In 2015 werd een aantal gesprekken gevoerd met grondstofleveranciers om hen te informeren over ForFarmers' benadering van duurzaamheid en de doelstellingen die zijn vastgesteld.

1.3.2.4.1

Status duurzaamheidsdoelstellingen

Thema's Status 2015 Doelstellingen 2020 (basisjaar: 2014) Voortgang
Inkoop grondstoffen Op schema 100% duurzame soja/palmolie Nederland en België 100% duurzame soja. Nederland en Verenigd Koninkrijk op schema met palmolie. Focus in Duitsland op niet-GGO soja.
    Toename in het gebruik van co-producten uit de voedingsindustrie ForFarmers is nauw betrokken bij initiatieven van de voerindustrie met als doel de vraag en het gebruik van duurzame ingrediënten te bevorderen.
      Co-producten: eerste stappen naar integrale Total Feed-concepten die regulier voer en co-producten combineren.
Milieu Op schema 10% minder energieverbruik (KWh) per ton geproduceerd voer Alle KPI's laten een vooruitgang zien in lijn met de Horizon 2020-ambitie.
    Minstens 10% meer gereden kilometers per liter brandstof Energie- en brandstofefficiëntie verbeterd ten opzichte van 2014.
    Stijging voerefficiëntie van gemiddeld 1% per jaar Voerefficiëntieratio's vleeskuikens in Nederland verbeterd ten opzichte van 2014.
    Verminderen hoeveelheid zink en koper in voer Hoeveelheid zink en koper in Nederland ruim onder de wettelijke normen.
Diergezondheid & dierenwelzijn Op schema Managementprogramma's en producten voor dierwelzijn Blijvend aandachtspunt: voeroplossingen ontwikkelen om de impact van nieuwe wetgeving ten aanzien van snavelbehandeling van leghennen op te vangen.
Mens & maatschappij Voortgang geboekt, maar blijft aandachtspunt > 70% minder ongevallen moet leiden tot een lager verzuim ten opzichte van 2014 13% minder ongevallen met verzuim in 2015 ten opzichte van 2014, plus toename veiligheidsbewustzijn en acties op het gebied van gezondheid en veiligheid.
    Meer aandacht voor sociale projecten Lopende sociale projecten zijn o.a. deelname aan het Wageningen University Fund (onderzoek naar verbeteren van het voeren van dieren in ontwikkelingslanden) en enkele agrarische goede doelen.
Verslaglegging Op schema Verbeteren van goed vergelijkbare verslaglegging op sociale, economische en milieu-indicatoren; inclusief audits verslaglegging Project opgestart naar mogelijkheden om te rapporteren conform GRI-richtlijnen, ForFarmers verwacht over het boekjaar 2017 te kunnen rapporteren conform GRI G4.
1.3.2.4.2