Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

2.4.1

2.4.1.1 39. Algemeen

Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling alsmede de toelichting bij de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar de grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de Vennootschap is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2: 402 BW.

Alle bedragen luiden in € x 1.000, tenzij anders is aangegeven.

2.4.1.2 40. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat

De vennootschap maakt voor de bepaling van de grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor waardering van de activa en verplichtingen en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Verwezen wordt naar noot 37 bij de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van deze grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden de deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor consolidatie in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Vennootschap in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Vennootschap en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Verandering in waarderingsgrondslagen

Met ingang van 1 januari 2014 maakt de Vennootschap gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW met betrekking tot de verandering in waarderingsgrondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De invloed van deze wijziging van de waarderingsgrondslagen op de vennootschappelijke balans en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is hierna weergegeven:

€ 1.000

  noot 31 december 2014 31 december 2014 31 december 2014 1 januari 2014 1 januari 2014 1 januari 2014
    Nederlandse verslag- gevingsregels Aanpassingen overgang IFRS Nederlandse verslag- gevingsregels Aanpassingen overgang IFRS
Activa
Materiële vaste activa   - - - 8.244 - 8.244
Goodwill A 2.109 -2.109 - 2.293 -2.293 -
Handels- en overige vorderingen B - 75 75 - - -
Deelnemingen D 344.563 2.999 347.562 351.196 2.395 353.591
Vate activa   346.672 965 347.637 361.733 102 361.835
 
Handels- en overige vorderingen B 403 75 478 1.214 - 1.214
Vorderingen op groepsmaatschappijen   11.016 -4.600 6.416 82.779 - 82.779
Belasting en sociale verzekeringen   13.894 - 13.894 22.530 - 22.530
Geldmiddelen en kasequivalenten   35.584 - 35.584 57.165 - 57.165
Vlottende activa   60.897 -4.525 56.372 163.688 - 163.688
 
Totaal activa   407.569 -3.560 404.009 525.421 102 525.523
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   106.261 - 106.261 106.261 - 106.261
Agio   38.356 - 38.356 38.356 - 38.356
Reserve eigen aandelen   - -466 -466 - -466 -466
Reserve omrekeningsverschillen   753 1.573 2.326 -1.572 1.572 -
Andere wettelijke reserves   6.534 6.272 12.806 4.194 159 4.353
Overige reserves   169.735 -13.279 156.456 160.006 29.068 189.074
Onverdeeld resultaat   38.954 9.186 48.140 31.122 -31.122 -
Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap D 360.593 3.286 363.879 338.367 -789 337.578
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen, inclusief derivaten   - - - 49.600 999 50.599
Voorzieningen en uitgestelde belastingverplichtingen C 3.513 -571 2.942 4.156 -108 4.048
Langlopende verplichtingen   3.513 -571 2.942 53.756 891 54.647
 
Handelsschulden en overige te betalen posten C 1.024 435 1.459 2.251 - 2.251
Schulden aan groepsmaatschappijen   42.293 -6.710 35.583 123.180 - 123.180
Belasting en sociale verzekeringen   146 - 146 781 - 781
Te betalen belastingen   - - - 7.086 - 7.086
Kortlopende verplichtingen   43.463 -6.275 37.188 133.298 - 133.298
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   407.569 -3.560 404.009 525.421 102 525.523
 
Resultaat deelnemingen   41.362 8.061 49.423      
Resultaat exclusief resultaten deelnemingen na belastingen   -2.408 1.125 -1.283      
Totaal D 38.954 9.186 48.140      

A – Goodwill

Onder de Nederlandse verslaggevingsregels heeft de Groep goodwill verantwoord. Onder IFRS wordt deze goodwill toegerekend aan de entiteiten waartoe de goodwill behoort.

B – Handels- en overige vorderingen

De certificaten van aandelen voor medewerkers in het kader van de medewerkersparticipatieplannen werden beschouwd als volledig toegekend onder de Nederlandse verslaggevingsregels. Onder IFRS wordt het niet definitief toegekende deel niet verantwoord in de winst-en-verliesrekening, maar opgenomen als vordering onder handels- en overige vorderingen, voor een bedrag van € 150 duizend. Omdat toekenning definitief wordt na een periode van twee jaar, wordt € 75 duizend gepresenteerd als langlopend en € 75 duizend als kortlopend.

C – Voorzieningen

De Groep heeft de voorzieningen onder de Nederlandse verslaggevingsregels verantwoord op basis van de nominale waarde. Onder IFRS moeten voorzieningen worden gewaardeerd tegen de netto contante waarde, waarbij de resulterende mutatie wordt verantwoord via de reserve ingehouden winsten per de datum van de overgang op IFRS, waarbij de invloed op het eigen vermogen per de datum van overgang € 0,1 miljoen bedroeg. De vrijval van voorzieningen zorgt voor een toename van het bedrag van de gerealiseerde en niet gerealiseerde winsten met € 0,1 miljoen vergeleken met de rapportage onder de Nederlandse verslaggevingsregels. Daarnaast vereist IFRS dat het kortlopende deel van de voorzieningen wordt verantwoord onder de kortlopende verplichtingen, resulterend in een afname van de langlopende verplichtingen in vergelijking met de rapportage onder de Nederlandse verslaggevingsregels en een toename van de kortlopende verplichtingen. De totale invloed op de kortlopende verplichtingen bedroeg een toename van € 0,5 miljoen.

D – Eigen vermogen, investeringen in deelnemingen, resultaten en aandeel in de resultaten van deelnemingen

Voor de aansluiting tussen het eigen vermogen en resultaat van het boekjaar tussen verslaggeving onder de Nederlandse verslaggevingsregels en onder IFRS wordt verwezen naar noot 3 in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, waarin de effecten van de overgang naar IFRS worden toegelicht. De aanpassingen als gevolg van de overgang naar IFRS hebben een corresponderend effect op de separate posten in de balans en winst-en-verliesrekening.

2.4.1.3 41. Investeringen in deelnemingen

€ 1.000

  2015 2014
 
Boekwaarde op 1 januari 347.562 351.400
 
Ontvangen dividend -17.023 -45.819
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen 48.613 49.423
Koersverschillen 2.737 2.295
Actuariële resultaten 4.851 -11.705
Overige mutaties 709 1.968
 
Boekwaarde op 31 december 387.449 347.562

2.4.1.4 42. Handels- en overige vorderingen

€ 1.000

  31 december 2015 31 december 2014
 
Handels- en overige vorderingen 266 478
Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.792 6.416
 
Totaal 6.058 6.894

2.4.1.5 43. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen hebben allen een kortlopend karakter.

2.4.1.6 44. Financiële instrumenten

De Groep wordt blootgesteld aan de volgende risico’s als gevolg van het gebruik van financiële instrumenten

  • kredietrisico;
  • liquiditeitsrisico;
  • marktrisico.

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening is informatie weergegeven over de blootstelling van de Groep aan bovengenoemde risico’s, de doelstellingen van de Groep, het beleid en de processen om risico’s te meten en te beheersen en het managen van kapitaal. Deze risico’s, doelstellingen, beleid en processen voor meting en beheersing van risico’s en het managen van kapitaal zijn ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening. Aanvullende kwantitatieve toelichtingen worden hierna weergegeven.

Reële waarde

De reële waarden van de financiële instrumenten opgenomen op de balans, inclusief handels- en overige vorderingen, geld en kasequivalenten, handelsschulden en overige te betalen posten en schulden aan groepsmaatschappijen benaderen hun boekwaarden.

2.4.1.7 45. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo van de vordering uit hoofde van belastingen en premies sociale verzekeringen bevat een post met betrekking tot te vorderen winstbelastingen voor een bedrag van € 14,0 miljoen (2014: € 13,8 miljoen).

De Groep en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin de Groep een 100% belang heeft vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarvan ForFarmers B.V. het groepshoofd is. Voor de BTW bestaat een vergelijkbare fiscale eenheid voor de Nederlandse groepsmaatschappijen. Deze fiscale eenheid bevat ook de meerderheidsaandeelhouder Coöperatie FromFarmers U.A., welke het hoofd is van deze fiscale eenheid. Verrekening van belastingen binnen de fiscale eenheid vinden plaats alsof ieder vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.

2.4.1.8 46. Eigen vermogen

2015

€ 1.000

     
  noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings-verschillen Overige wettelijke reserves Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 1 januari 2015   106.261 38.356 -466 2.326 12.806 156.456 48.140 363.879
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - 5.568 42.572 -48.140 -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 50.707 50.707
Totaal niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 - 4.866 - 7.045
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 - 4.866 50.707 57.752
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap
Bijdragen van en uitkeringen aan de eigenaren van de Vennootschap                  
Dividenden 22 - - - - - -18.707 - -18.707
Aankoop/verkoop eigen aandelen   - - 67 - - -101 - -34
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 9 , 24 - - - - - 275 - 275
Verwerving van minderheidsbelang   - - - - - -654 - -654
Reclassificaties   - - - - -6.853 6.853 - -
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - 67 - -6.853 -12.334 - -19.120
 
Stand op 31 december 2015   106.261 38.356 -399 4.505 11.521 191.560 50.707 402.511

2014

€ 1.000

     
  noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserves Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 1 januari 2014   106.261 38.356 -466 - 10.627 184.834 - 339.612
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 48.140 48.140
Totaal niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.326 - -11.796 - -9.470
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.326 - -11.796 48.140 38.670
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap
Bijdragen van en uitkeringen aan de eigenaren van de vennootschap                  
Dividenden 22 - - - - - -14.419 - -14.419
Aankoop/verkoop eigen aandelen   - - - - - -46 - -46
 Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 9 , 24 - - - - - 62 - 62
Reclassificaties   - - - - 2.179 -2.179 - -
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - - - 2.179 -16.582 - -14.403
 
Stand op 31 december 2014   106.261 38.356 -466 2.326 12.806 156.456 48.140 363.879

Geplaatst aandelenkapitaal en agio

  Gewone aandelen Waarde (€ 1.000)
  31 december 2015 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2015 31 december 2014 1 januari 2014
 
Gewone aandelen - nominale waarde € 1,00 106.261.040 106.261.040 106.261.040 144.617 144.617 144.617
Prioriteitsaandeel - nominale waarde € 1,00 1 - - 0,001 - -
 
Uitgegeven per 31 december - volgestort 106.261.041 106.261.040 106.261.040 144.617 144.617 144.617

Per het einde van het boekjaar bestaat het aandelenkapitaal uit 106.261.040 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel, met een nominale waarde van € 1,00 per aandeel. De gewonde aandelen van ForFarmers B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers welke hiervoor certificaten van aandelen heeft uitgegeven.

ForFarmers heeft het voornemen de nominale waarde per aandeel aan te passen van € 1,00 naar € 0,01, hetgeen zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2016.

Agioreserve

De agioreserve bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen.

Reserve eigen aandelen

De reserve voor de certificaten van aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt bestaat uit de kosten van verwerving van deze certificaten van aandelen. In haar rol als liquidity provider is SNS Securities N.V. gemachtigd door de Vennootschap de handel in certificaten van aandelen ForFarmers op het handelsplatform te ondersteunen door het inleggen van aan- en verkooporders. De certificaten van aandelen in eigen bezit worden in mindering gebracht op het eigenvermogen toerekenbaar aan aandeelhouders.

De certificaten van aandelen in eigen bezit worden verantwoord tegen kostprijs, welke wordt gevormd door de marktprijs of de dag van verwerving, waarbij de nominale waarde van de aangekochte certificaten wordt gedebiteerd ten laste van de reserve eigen aandelen. Indien certificaten in eigen beheer weer worden verkocht wordt de nominale waarde van de certificaten gecrediteerd ten gunste van de reserve eigen aandelen. Ieder verschil tussen de nominale waarde en de marktprijs wordt verantwoord als een correctie op de reserve ingehouden winsten.

Gedurende het boekjaar verwierf de Vennootschap 620.420 (2014: 250.000) van haar eigen certificaten van aandelen teneinde in staat te zijn deze certificaten toe te kennen aan medewerkers in het kader van het medewerkersparticipatieplannen. Per 31 december 2015, hield de Groep 399.429 van de certificaten van aandelen in de Vennootschap (2014: 466.210; 1 januari 2014: 466.392) in eigendom in het kader van toe te kennen certificaten van aandelen in het kader van medewerkersparticipatieplannen en in haar rol als liquidity provider voor het handelsplatform.

De mutatie in de aandelen in eigen bezit kan als volgt worden samengevat:

Mutaties in de reserve eigen aandelen

  Aantal aandelen   Nominale waarde (€ 1.000)  
  2015 2014 2015 2014
 
Stand op 1 januari 466.210 466.392 466 466
Terugkoop werknemersparticipatieplan 620.420 250.000 620 250
Heruitgifte werknemersparticiptatieplan -642.960 -236.904 -643 -237
Overige mutaties via het handelsplatform -44.241 -13.278 -44 -13
 
Stand op 31 december 399.429 466.210 399 466

Wettelijke reserve omrekeningsverschilen

De reserve omrekeningsverschillen betreft een wettelijke reserve. Op de balansdatum worden de activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in de presentatievaluta van ForFarmers (de Euro) tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de winst-en-verliesrekening worden omgerekend tegen de gemiddelde koers voor het jaar. De koersverschillen hieruit voortkomend worden direct in de wettelijke reserve ‘Reserve omrekeningsverschillen’ verwerkt. Bij afstoting van de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekeningsverschillen dat is opgenomen in het eigen vermogen in de winst-en-verliesrekening verantwoord als onderdeel van het resultaat op verkoop.

Overige wettelijke reserves

De overige wettelijke reserves betreffen de niet uitgekeerde resultaten en directe vermogensmutaties van deelnemingen, herwaardering van bepaalde terreinen binnen materiële vaste activa, herwaardering van biologische activa en het deel dat betrekking heeft op leningen aan personeel voor de verkoop van certificaten van aandelen in de periode 2007 – 2009. Onder rechtstreekse vermogensmutaties worden niet begrepen de vermogensmutaties die voortvloeien uit de relatie met de aandeelhouder, zoals agiostortingen. De (mutatie in de) wettelijke reserve deelnemingen wordt alleen opgenomen indien en voor zover ForFarmers B.V. niet zonder beperkingen uitkering van het vermogen van de deelneming kan bewerkstellingen.

Ingehouden winsten

De ingehouden winsten worden gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op basis van de statuten van de Vennootschap zal een besluit tot uitkering van dividend uitsluitend worden genomen indien en voor zover het eigen vermogen het bedrag van het aandelenkapitaal plus de wettelijke reserves overschrijdt.

Verwezen wordt naar de Overige gegevens waarin de statutaire resultaatbestemmingsregeling is weergegeven.

Dividend

De volgende dividenden zijn vastgesteld en uitgekeerd door de Vennootschap voor de jaren:

€ 1.000

  2015 2014
 
€ 0,17629 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2014: € 0,13618) 18.707 14.419
 
  18.707 14.419

Na de respectievelijke datum van rapportage, zijn de volgende dividenden voorgesteld door de Directie. De dividenden zijn niet opgenomen als verplichtingen en er zijn geen belastingconsequenties voor de Vennootschap.

€ 1.000

  2015 2014
 
€ 0,23299 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2014: € 0,17629) 24.665 18.651
 
  24.665 18.651

2.4.1.9 47. Voorzieningen

€ 1.000

  Bodemsanering Overig Totaal
 
Stand op 1 januari 2015 1.164 1.721 2.885
In boekjaar getroffen voorzieningen - - -
Vrijval -454 -1.176 -1.630
In boekjaar gebruikte voorzieningen -321 - -321
Effect van discontering 106 105 211
 
Stand op 31 december 2015 495 650 1.145

2.4.1.10 48. Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteit van ForFarmers B.V. heeft enkel betrekking op de financieringsovereenkomst (multicurrency revolving facility agreement) welke in 2014 is afgesloten met ABN AMRO Bank, Rabobank, Lloyds Bank en BNP Paribas en vrij is van zekerheden. Voor een nadere toelichting hiervan verwijzen wij u naar noot 25 in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

2.4.1.11 49. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Borgstellingen / garanties

Ten behoeve van ForFarmers Nederland B.V., ForFarmers Corporate Services B.V., Reudink B.V. en ForFarmers DML B.V. is door ForFarmers B.V. een 403-verklaring afgegeven.
Ten behoeve van de verwerving van BOCM PAULS Ltd. zijn garanties afgegeven ter grootte van € 1,5 miljoen.

2.4.1.12 50. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders is gelijk aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders zoals genoemd in noot 35 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Gedurende het verslagjaar waren er 7 werknemers in dienst bij de Vennootschap welke allen werkzaam zijn in Nederland.