Innovaties dragen bij aan verduurzaming

Onderzoek en innovatie behoren tot de kernactiviteiten van ForFarmers. Deze activiteiten zijn ondergebracht in het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers. De belangrijkste doelstelling van het NIC is het duurzaam, gezond en economisch rendabel voeren van veehouderijdieren. Op deze manier wil ForFarmers haar klanten kunnen voorzien van de beste (voer)oplossingen en tevens bijdragen aan het verder verduurzamen van de diervoedingsindustrie.

1.3.3.1

Kennis en innovatie zijn essentieel voor de veehouderij in Noordwest-Europa. Omdat grond en arbeid in dit deel van de wereld duurder zijn en er strengere welzijns- en milieueisen gelden, moeten veehouders in Noordwest-Europa efficiënter produceren dan elders om te kunnen concurreren. Gegeven het feit dat in de agrarische sector het verbeterpotentieel van de combinatie management, genetica en voerprestaties jaarlijks gemiddeld één tot twee procent is, moet een speler in deze sector continu blijven verbeteren om concurrerend te blijven. Dat geldt zowel voor de individuele agrarische ondernemer als voor ForFarmers.

Om klanten – in lijn met de Total Feed-gedachte – innovatieve en onderscheidende voeroplossingen te kunnen blijven bieden, investeert ForFarmers doelgericht in onderzoek en innovatie. Met haar voeroplossingen en de bijbehorende kennis ondersteunt ForFarmers de veehouder bij het realiseren van diens bedrijfsdoelstelling en levert de onderneming een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

Het NIC is verantwoordelijk voor de voerinnovaties en de technische prestaties van de voeders bij het dier. Alles wat voer is, of eraan gerelateerd, is dan ook potentieel onderwerp voor onderzoek. Daarnaast ondersteunt het NIC de salesorganisatie op nutritioneel gebied. Zo biedt de afdeling op verzoek van Sales additionele ondersteuning als zich bij klanten complexe vraagstukken op het gebied van voeding en bedrijfsvoering voordoen en zorgt zij ervoor dat de technische kennis van de specialisten op peil blijft. De afdeling, die op groepsniveau is georganiseerd, telt per diersector een team met nutritionisten en innovatiemanagers die in de verschillende landen werkzaam zijn en in nauw contact staan met Sales en zo voeling houden met de praktijk. Daarnaast onderhoudt deze afdeling nauw contact met de strategische partners.

Onderzoek

Het NIC verricht eigen onderzoek en werkt samen met onderzoeksinstituten als Schothorst Feed Research (Nederland), ILVO (België), Haus Riswick en Haus Düsse (Duitsland) en gerenommeerde universiteiten in onder andere Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers is actief betrokken bij diverse onderzoeksprogramma’s waarin meerdere bedrijven en organisaties samenwerken. Een voorbeeld hiervan is Feed4Foodure, een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, Wageningen University & Research Centre (WUR) en een consortium van verschillende partijen uit de diervoedingsindustrie en de dierlijke productieketen.

1.3.3.2

Feed4Foodure heeft de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland en zodoende de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt te versterken. Daartoe richt men zich op drie onderzoeksgebieden: voerefficiëntie, maatschappelijk verantwoorde dierhouderij en diergezondheid. In het Verenigd Koninkrijk wordt een soortgelijk initiatief onder de naam CIEL opgestart. Hier is ForFarmers nauw bij betrokken. Via zogeheten co-innovatie en co-creatie met verschillende internationale bedrijven ontwikkelt ForFarmers nieuwe producten op een snelle en effectieve manier. Met Nutreco heeft ForFarmers een strategisch partnerschap voor onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van specialiteiten, waaronder jongdiervoeders. Daarnaast heeft ForFarmers een partnerschap met Agrifirm voor inkoop en kennisuitwisseling op het gebied van akker- en weidebouwproducten in Nederland. 

Hoewel vragen en signalen van klanten aanleiding kunnen zijn voor onderzoek, is het voor ForFarmers de uitdaging om deze vragen vóór te zijn door te anticiperen op trends en ontwikkelingen in de markt en in de maatschappij. Bijvoorbeeld de groeiende vraag naar sojavrije voeders voor leghennen of de voorkeur voor langzamer groeiende vleeskuikenrassen. Hiertoe neemt ForFarmers deel aan relevante overlegstructuren en brancheoverstijgende werkgroepen, is zij gesprekspartner van overheid en brancheorganisaties en zijn er contacten met non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Onderzoeksthema’s

Gezonde dieren, voerefficiëntie en reductie van medicijngebruik, met name van antibiotica, zijn en blijven belangrijke thema’s in de agrarische sector en dus ook voor het NIC bij de ontwikkeling van nieuwe voeders. Daarnaast staat binnen het NIC een verdere verduurzaming van de eigen producten én van de dierhouderij centraal. De verbetering van de prestatie van het voer – bijvoorbeeld qua diergroei, voerefficiëntie en stikstof- en fosfaatefficiëntie – is daarom een continu aandachtspunt. Ook het onderzoek naar bijvoorbeeld alternatieve eiwitbronnen en naar mogelijkheden voor sojavrije receptuur kan in dit licht worden bezien. Bij dit alles houdt ForFarmers rekening met een goede balans tussen voerkosten, dierprestaties en diergezondheid.

Aan de basis van alle ForFarmers-voeders ligt een in eigen beheer ontwikkeld voer-evaluatiesysteem. Dit beschrijft de nutriëntwaarde van de gebruikte grondstoffen en geeft aan in hoeverre deze beschikbaar zijn voor het dier. Een varken verteert een bepaald nutriënt heel anders dan een koe. Maar ook de leeftijd van het dier is van invloed. Een jonger dier heeft een minder ontwikkeld verteringssysteem en kan daardoor bepaalde nutriënten minder goed benutten dan een ouder dier. Het voer-evaluatiesysteem houdt ook rekening met wat dieren in een bepaalde levensfase nodig hebben om goed te groeien en gezond te zijn.

Het systeem combineert deze behoeftes met de beschikbare grondstoffen om het dier op de meest (kosten)efficiënte wijze precies die nutriënten te geven die het nodig heeft. Kennis van nutriënten en de vertering ervan is voortdurend in ontwikkeling. ForFarmers investeert dan ook continu in het onderhoud en de verdere uitbouw van het voer-evaluatiesysteem. In lijn met de Total Feed-aanpak levert ForFarmers de benodigde nutriënten in elke gewenste vorm: van volledig mengvoer tot aanvullende producten, vloeibare en steekvaste co-producten of mineralenmengsels. Wat de beste voeroplossing is, kan per land en zelfs per afnemer verschillen, onder invloed van onder andere genetica en huisvesting (varkens die bijvoorbeeld buiten worden gehouden in het Verenigd Koninkrijk hebben een andere nutriëntenbehoefte). De nutritionele matrix die ForFarmers voor haar voeroplossingen in alle landen gebruikt, is echter overal gelijk.

1.3.3.3

1.3.3.4