Innovaties 2015

Innovatie en productverbetering is in de diervoederindustrie een continu proces van kleine en grotere stappen. ForFarmers voert in de voeders continu verbeteringen door die ieder voor zich niet altijd in het oog springen, maar die bij elkaar zorgen voor steeds betere resultaten op het boerenerf, bijvoorbeeld op het gebied van voerefficiëntie en diergezondheid.

1.3.4.1

Enkele voorbeelden van aansprekende innovaties en ontwikkelingen in 2015:


Rundveesector

Het op een melkveebedrijf gerealiseerde resultaat berust op vier pijlers die elkaar wederzijds beïnvloeden. De belangrijkste ontwikkelingen per pijler:

 • Efficiënte en gezonde melkproductie:
  Een verbeterde systematiek om de voederwaarde voor mais- en graskuilen in te schatten in Feed2Milk. Feed2Milk is de ForFarmers-voeraanpak voor melkvee. Een groot deel van het rantsoen voor herkauwers bestaat uit gras en mais. De kwaliteit van dit ruwvoer kan sterk fluctueren, afhankelijk van de weersomstandigheden en het management van de veehouder. Om een optimaal rantsoen te kunnen samenstellen is een goede inschatting van de voederwaarde van het ruwvoer belangrijk. In 2015 heeft ForFarmers de methodiek hiervoor verder verbeterd. Voor de veehouder resulteert dit in een betere inschatting van de voederwaarde en daardoor een hogere melkproductie, betere voerefficiëntie en gezondere dieren. Feed2Milk is nu in de vier landen waar ForFarmers actief is geïmplementeerd.
 • Gezondheid en levensduur:
  De Transitieaanpak, gericht op de fase voorafgaand aan en na de geboorte van een kalf, is verder doorontwikkeld en in 2015 in alle vier de landen geïmplementeerd. Met deze aanpak – een combinatie van producten en advies – verloopt het geboorteproces makkelijker en maken koe en kalf een gezonde start.
 • Kalveropfok:
  De vernieuwde VITA-aanpak voor de opfok van kalveren is in 2015 in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd en is nu in alle vier de landen beschikbaar. VITA leidt tot minder kalversterfte en een hogere levensproductie. Voor vleeskalveren is in Nederland een nieuw rosé-opfokvoer ontwikkeld dat voor een betere groei zorgt.
  Voor de biologische kalveropfok is in Nederland onder de naam Vital een nieuwe kalverstartkorrel geïntroduceerd die de voeropname en gezondheid van de kalveren positief beïnvloedt.
 • Ruwvoerproductie en -kwaliteit:
  Met het Ruwvoer+-concept biedt ForFarmers rundveehouders ondersteuning bij het optimaliseren van het ruwvoerproces: bodem, bemesting, gewas en rantsoen(berekening). De verbeterde systematiek om de voederwaarde voor mais en gras in Feed2Milk in te schatten, wordt ook toegepast in Ruwvoer+. Deze aanpak resulteert in meer ruwvoer van een betere kwaliteit en lagere voerkosten.
  .

1.3.4.2

Andere innovaties waren:

 • Melk€fficiënt: een door ForFarmers ontwikkeld programma dat de hiervoor genoemde resultaatbepalende factoren voor een melkveebedrijf combineert en voor de melkveehouder inzichtelijk maakt hoe hij zijn rendement kan verbeteren. Daarbij kunnen verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken. Melk€fficiënt is in 2015 in Nederland op de markt gebracht en zal op termijn ook in de overige landen waar ForFarmers actief is, worden geïntroduceerd.
 • Om de voedingsstoffen in de bodem die gedurende het seizoen vrijkomen optimaal te benutten, heeft ForFarmers het effect onderzocht van de wijze van maisinzaai. Uit dit onderzoek blijkt dat een aanpassing van de zaaiafstand leidt tot een significant betere benutting van de in de bodem beschikbare voedingsstoffen. Dit resulteert in 10% meer opbrengst bij een ongewijzigde mestgift. Andere voordelen zijn een snellere grondbedekking, minder onkruidontwikkeling en een intensievere beworteling van de bodem.

Varkenssector

 • VIDA biggenvoeders: dit voerconcept beantwoordt aan de scherpe eisen van de hedendaagse en toekomstige zeugenhouderij op het gebied van groei en gezondheid van de biggen.
 • Een nieuw biggenopfokconcept voor de biologische varkenshouderij, onder de naam Vital, met een positieve invloed op (darm)gezondheid en voeropname.
 • Een nieuw prelacto-voer voor zeugen dat het geboorteproces versnelt en daardoor de vitaliteit van de biggen sterk verbetert.
 • Delta-Score: een unieke meetmethode die informatie over de technische performance van vleesvarkens koppelt aan gezondheidsparameters en karkasdata van de slachterij en dit combineert met data uit bloedonderzoek. Dit geeft de vleesvarkenshouder inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf en vormt de basis voor een geïntegreerde voer- en managementaanpak passend bij de gezondheidsstatus van het bedrijf.
 • Een voerconcept voor vleesvarkens dat de infectiedruk van de bacterie Lawsonia intracellularis (PIA) helpt te verminderen.
 • Het fermentatieconcept is verder ontwikkeld in samenwerking met Van Asten Group en Weda Holland. In november 2015 won dit concept in Nederland de publieksprijs van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2015. ForFarmers brengt dit concept samen met genoemde partners onder de naam Ferment+ op de markt. Het innovatieve concept stelt varkenshouders in staat om op het eigen bedrijf melkzuurrijk varkensvoer van hoge kwaliteit te produceren. Met dit voer gaan de gezondheid en kwaliteit van de biggen en vleesvarkens zichtbaar vooruit. Tevens resulteert het in verbetering van de voerefficiëntie.
 • Een speciaal TMR-concept voor biologische zeugenhouderijen. De zeugen krijgen een soort pasta waarin gras, snijmais, granen en sojabijproducten zijn verwerkt. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid van de biggen en stimuleert het natuurlijk gedrag, omdat de biggen hier al voor het spenen van mee kunnen eten.
.

Pluimveesector

Vleespluimvee

 • Forza Pré-start is een voer dat exact is afgestemd op de specifieke nutriëntenbehoefte van vleeskuikens tijdens de eerste levensdagen. Daarmee zorgt dit nieuwe product voor een gezonde groei, minder sterfte en een uniformer en hoger eindgewicht. Forza Pré-start wordt inmiddels in Nederland, Duitsland en België met veel succes toegepast.
.
 • Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is in 2015 de vraag naar langzamer groeiende vleeskuikens sterk toegenomen. ForFarmers is al jaren betrokken bij deze ontwikkeling en doet er actief onderzoek naar. De speciaal ontwikkelde WelFair-voeders houden rekening met de specifieke eigenschappen van deze dieren en de wijze waarop zij gehouden worden.
 • Samen met Wageningen University & Research Centre onderzoekt ForFarmers of levende insecten, in dit geval larven van de zwarte soldatenvlieg, een geschikte eiwitbron zijn voor vleeskuikens. De larven worden gekweekt op reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie die anders in de bio-vergister terecht zouden komen. De larven kunnen tot 75% van een eiwitbron als soja vervangen. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is de zeer positieve invloed op het natuurlijk gedrag van de kuikens. Deze methode is nog niet praktijkrijp maar biedt wel goede perspectieven voor een verdere verduurzaming van de vleespluimveehouderij.

Legpluimvee

 • Er is gewerkt aan economische optimalisatie van de leghennenvoeders zodat de voerkosten voor legpluimveehouders op een aanvaardbaar niveau blijven met behoud van diergezondheid en productieresultaat.
 • Inspelend op vragen vanuit de markt naar sojavrije voeders en voeders met 100% Europese ingrediënten (wat neerkomt op soja-arm) heeft ForFarmers speciale voeders ontwikkeld die aan deze eisen voldoen. Daarbij is het de uitdaging om minimaal hetzelfde technische resultaat te realiseren tegen acceptabele financiële en milieutechnische effecten. Milieutechnisch kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verminderde fosfaatefficiëntie.
 • In 2018 wordt voor heel Europa een verbod op snavelbehandeling van kracht. Dit gaat in 2016 in Duitsland in en geldt daarmee ook voor alle pluimveehouders die eieren naar Duitsland exporteren. ForFarmers onderzoekt hoe de effecten van het verbod op snavelbehandeling kunnen worden opgevangen met aangepast voer en managementmaatregelen. Momenteel wordt hiermee op een tiental pilotbedrijven ervaring opgedaan. Medio 2016 introduceert ForFarmers een speciale voeraanpak voor deze dieren.
 • Voor de biologische legpluimveehouderij is een nieuw Vital-assortiment ontwikkeld dat door een specifieke grondstofkeuze zorgt voor extra ondersteuning van de gezondheid van de leghennen.
.

Paardensector

 • Een ruwvoeranalysepakket voor paardenhouders. Klanten van Pavo kunnen tegen gereduceerd tarief hun ruwvoer laten analyseren en ontvangen op basis daarvan advies over het best passende krachtvoerrantsoen naast het geanalyseerde ruwvoer en tips voor bijvoorbeeld het weidebeheer. Ruwvoeranalyse is in de paardenhouderij nog zeer ongebruikelijk. Pavo wil hier met dit analysepakket verandering in brengen, aangezien een paard circa 80% van zijn nutriënten uit ruwvoer haalt.
 • Granen en graanbijproducten vormen van oudsher de basis voor paardenvoer. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat met name weinig actieve paarden moeite hebben met de vertering van rantsoenen met een hoog aandeel suiker en zetmeel afkomstig uit granen. Pavo onderzoekt de toepassing van alternatieve grondstoffen met zeer weinig of geen suiker en zetmeel en heeft daartoe afgelopen jaar 200 hectare Timotee laten verbouwen. Deze grassoort gaat een deel van de granen vervangen in de Pavo muesli’s bestemd voor recreatiepaarden. De komende jaren verwacht Pavo nog meer nieuwe grondstoffen te introduceren die met name ingezet zullen worden in de voeders voor de recreatie- en lichte paardensportsector.
 • In 2015 introduceerde Pavo een webwinkel, een belangrijke volgende stap voor de levering van Pavo-producten aan klanten in Nederland, Duitsland en België. De lancering van de webwinkel geeft ForFarmers de mogelijkheid de volledige productreeks van Pavo aan te bieden via een online winkel, met levering aan huis.

1.3.4.3