Resultaten en ontwikkelingen 2015 per cluster

1.4.2.1

Hieronder worden de resultaten en ontwikkelingen met vergelijkende cijfers weergegeven en per cluster toegelicht.

2015

€ 1.000

  Nederland Duitsland / België Verenigd Koninkrijk Groep / eliminaties Geconsolideerd
 
Total Feed volume (in tonnen) 4.102.723 1.924.380 3.066.529 - 9.093.632
 
Omzet 1.001.866 529.585 771.508 -58.489 2.244.470
 
Brutowinst 190.131 66.045 166.904 1.124 424.204
 
Afschrijving en amortisatie -8.167 - 3.609 -11.754 -2.508 -26.038
Bedrijfsresultaat 53.541 7.981 17.392 -14.864 64.050
 
Boekresultaat verkochte bedrijfsonderdelen - - -1.378 - -1.378
Herstructureringkosten / Bijzondere waardeverminderingen vaste activa - - 1.281 - 1.281
Effect IFRS op pensioenen Nederland 400 - - - 400
Incidentele posten 400 - -97 - 303
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 53.941 7.981 17.295 -14.864 64.353

2014

€ 1.000

  Nederland Duitsland / België Verenigd Koninkrijk Groep / eliminaties Geconsolideerd
 
Total Feed volume (in tonnen) 3.944.672 1.936.906 2.883.205 - 8.764.783
 
Omzet 993.679 549.254 748.639 -70.291 2.221.281
 
Brutowinst 182.904 65.362 145.464 - 393.730
 
Afschrijving en amortisatie -9.032 -3.493 -8.019 -3.244 -23.788
Bedrijfsresultaat 48.866 8.011 18.196 -12.509 62.564
 
Boekresultaat verkochte bedrijfsonderdelen -200 - -1.861 - -2.061
Herstructureringskosten / Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 2.100 - - - 2.100
Effect IFRS op pensioenen Nederland -3.000 -   - -3.000
Incidentele posten -1.100 - -1.861 - -2.961
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 47.766 8.011 16.335 -12.509 59.603

1.4.2.2

Nederland

€ 1.000

     
  2015 2014
 
Total Feed volume (in tonnen) 4.102.723 3.944.672
 
Omzet 1.001.866 993.679
 
Brutowinst 190.131 182.904
 
Afschrijving en amortisatie -8.167 -9.032
Bedrijfsresultaat 53.541 48.866
 
Boekresultaat verkochte bedrijfsonderdelen - -200
Herstructureringskosten / Bijzondere waardeverminderingen vaste activa - 2.100
Effect IFRS op pensioenen Nederland 400 -3.000
Incidentele posten 400 -1.100
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 53.941 47.766

.

1.4.2.3

Volume Total Feed

Het volume Total Feed is voor het cluster Nederland in totaal met 4,0% gestegen tot 4,1 miljoen ton. In de rundveesector was er sprake van een stijging van het volume (+5,4%), met name veroorzaakt door het wegvallen van het melkquotum waardoor er meer dieren werden gehouden. Daarnaast werden in dit segment meer mengvoer en concentraten per dier gevoerd, wat resulteerde in een hogere melkproductie. Ook in de pluimveesector was het volume hoger (+4,9%). In de varkenssector was er sprake van een algehele dalende tendens (-1,5%) door de lage verkoopprijzen.

De verkoop van biologisch voer is in volume met meer dan 40% gegroeid ten opzichte van 2014. Deze stijging was onder meer het gevolg van de samenwerking met Agrifirm die in geheel 2015 plaatsvond ten opzichte van slechts vier maanden in 2014. Daarnaast heeft ForFarmers in het afgelopen jaar een forse groei gerealiseerd van het aantal klanten dat biologisch voer afneemt.


Omzet

De omzet steeg in 2015 met € 8,2 miljoen naar € 1.001,9 miljoen (+0,8%). De omzet per ton Total Feed is gedaald ten opzichte van 2014 als gevolg van lagere grondstofkosten die werden doorgegeven aan de klanten.

Brutowinst

ForFarmers heeft in Nederland een brutowinst gerealiseerd van € 190,1 miljoen, een stijging van € 7,2 miljoen (+4,0%). Deze stijging werd vooral veroorzaakt door de stijging van het volume. Deze was in Total Feed hoger dan die bij mengvoer. De stijging van de brutowinst werd verder veroorzaakt door meer toepassing van nutritionele kennis, een betere productmix en de verkoop van meer specialiteiten. De brutowinst van de Business Unit Pavo (paardenvoer) is gestegen als gevolg van de lancering van een aantal nieuwe producten. Ook de sterke volumegroei in het biologische segment (Reudink) en de strategische samenwerkingen hebben een bijdrage geleverd aan de stijging.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten, exclusief incidentele posten, waren nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar en bedroegen € 138,5 miljoen. In 2015 is een hoger bedrag toegevoegd aan de voorziening debiteuren in vergelijking met 2014 door de moeilijke omstandigheden bij klanten, met name varkenshouders. Deze extra lasten werden gecompenseerd door lagere energiekosten en operationele besparingen. Daarnaast zijn er in zowel 2015 als 2014 extra kosten geweest als gevolg van de vogelgriep (de kosten bedragen € 0,3 miljoen in 2015 en € 1,0 miljoen in 2014).


.

Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten

Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten is uitgekomen op € 53,9 miljoen ten opzichte van € 47,8 miljoen in 2014. Deze verbetering van € 6,1 miljoen is het resultaat van volumegroei (4,0%) en daardoor hogere brutowinst van € 7,2 miljoen onder aftrek van hogere kosten (€ 1,3 miljoen) en de verdere verbetering van de efficiency in operations.

1.4.2.4

.

Duitsland / België

€ 1.000

     
  2015 2014
 
Total Feed volume (in tonnen) 1.924.380 1.936.906
 
Omzet 529.585 549.254
 
Brutowinst 66.045 65.362
 
Afschrijving en amortisatie -3.609 -3.493
Bedrijfsresultaat 7.981 8.011
 
Incidentele posten - -
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 7.981 8.011
.

1.4.2.5

Volume Total Feed

Het volume in het cluster Duitsland/België is met 1,9 miljoen ton iets lager uitgekomen dan in 2014. Zowel in de varkens- als de rundveesector was sprake van een daling. De afzet in de rundveesector is gedaald ten opzichte van vorig jaar door de lage melkprijzen met als gevolg minder gebruik van mengvoer. De afzet in de varkenssector is gedaald als gevolg van de lage varkensprijzen en daarbij optredende druk op de marges bij onze klanten. In de pluimveesector steeg het volume, met name door vraag naar producten voor legkippen (>20%), als gevolg van het verwerven van nieuwe klanten. Het volume in het segment vleeskuikens in Duitsland/België was lager in 2015.

Omzet

In 2015 was er sprake van een omzetdaling van € 19,7 miljoen tot € 529,6 miljoen (2014: € 549,3 miljoen). De omzet daalde per ton voer ten opzichte van 2014 door lagere grondstofkosten die werden doorgegeven aan klanten.

Brutowinst

De brutowinst was licht hoger (€ 66,0 miljoen in 2015 ten opzichte van € 65,4 miljoen in 2014), ondanks het negatieve volume-effect en de druk op de prijzen in de rundvee- en varkenssector. Dit als gevolg van de verbeterde productmix met meer specialiteiten (Total Feed) en de strategische samenwerkingen.

Bedrijfslasten

In 2015 zijn de totale bedrijfslasten gelijk gebleven op € 58,6 miljoen. De investeringen in de versterking van de organisatie, de hogere pensioenlasten (onder andere door de lage rente) en een extra toevoeging aan de voorziening debiteuren neutraliseerden de gerealiseerde besparingen op energie en operationele kosten.

Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten

Het bedrijfsresultaat is gelijk gebleven op € 8,0 miljoen. Dit stabiele bedrijfsresultaat werd gedreven door een onderliggende verbetering van het resultaat die werd geneutraliseerd door een extra toevoeging aan de voorziening debiteuren.


.

1.4.2.6

Verenigd Koninkrijk

€ 1.000

     
  2015 2014
 
Total Feed volume (in tonnen) 3.066.529 2.883.205
 
Omzet 771.508 748.639
 
Brutowinst 166.904 145.464
 
Afschrijving en amortisatie -11.754 -8.019
Bedrijfsresultaat 17.392 18.196
 
Boekresultaat verkochte bedrijfsonderdelen -1.378 -1.861
Herstructureringskosten / Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 1.281 -
Incidentele posten -97 -1.861
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 17.295 16.335

.

1.4.2.7

Volume Total Feed

Het Total Feed volume in het cluster Verenigd Koninkrijk steeg met ruim 6,4% naar een totaal volume van 3,1 miljoen ton. Deze stijging is het gevolg van de acquisities van Countrywide Farmers (2015), Wheyfeed (2014) en HST Feeds (2014). Autonoom daalde het volume met 1,0% door onder andere een daling van het volume in mengvoer in het rundveesegment met bijna 4% als gevolg van een lagere vraag. Oorzaak hiervan waren de lagere melkprijzen en de voedergewassen die overvloedig beschikbaar waren door milde temperaturen. Deze daling van volumes in mengvoer werd deels gecompenseerd door een stijgende vraag naar enkelvoudig voer (+2,5%) bij melkveehouders. De volumes in de varkenssector zijn nagenoeg gelijk gebleven. In de pluimveesector werd een autonome groei gerealiseerd van ruim 2,0%.

Omzet

De omzet is in 2015 gestegen met € 22,9 miljoen tot € 771,5 miljoen (+3,1%). Exclusief de effecten van acquisities (€ 43,7 miljoen; +5,8%) en valuta (€ 72,6 miljoen; +9,7%) was er sprake van een autonome daling van € 93,4 miljoen (-12,5%). De omzet daalde door lagere grondstofprijzen die werden doorgegeven aan de klanten. Daarnaast heeft de markt in het Verenigd Koninkrijk te maken gehad met dalende afzet in met name het vloeibare deel (liquid) in het DML-segment.

Brutowinst

De brutowinst is gestegen met € 21,4 miljoen (+14,7%). Deze stijging is geheel gedreven door acquisities (netto effect van € 7,7 miljoen;+ 5,3%) en de gunstige koers van het Britse pond (+€ 15,9 miljoen;+ 10,9%). Autonoom is de brutowinst licht gedaald met € 2,1 miljoen (-1,4%). Deze daling werd veroorzaakt door de lagere brutowinst in het DML segment. Zowel de Business Units rundvee als varkens/pluimvee hebben een stijgende brutowinst laten zien als gevolg van de verbeterde productmix met meer specialiteiten (Total Feed).

Bedrijfslasten

In de totale bedrijfslasten is eveneens een sterk koers- en acquisitie-effect te zien. De stijging van de totale kosten met € 21,4 miljoen (+16,6%) werd volledig veroorzaakt door het koerseffect van het Britse pond (€14,2 miljoen; +11,0%) en toenemende kosten als gevolg van acquisities (€7,5 miljoen; +5,8%). Autonoom daalden de bedrijfslasten met € 0,3 miljoen als gevolg van met name lagere energieprijzen en efficiency maatregelen.

Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten

Het bedrijfsresultaat in het Verenigd Koninkrijk steeg met 6.1% naar € 17,3 miljoen. Het positieve valuta-effect van € 1,7 miljoen (+10,4%) en de netto acquisitie-bijdrage van € 0,1 miljoen (+0,8%) zijn tenietgedaan door de slechte beschikbaarheid van bepaalde vloeibare producten waardoor een aantal contracten niet is verlengd. Het bedrijfsresultaat van de Business Unit DML daalde met € 0,5 miljoen en verder zijn de kosten gestegen door investering in de versterking van de organisatie.


.

1.4.2.8

.

Centrale en ondersteunende kosten


€ 1.000

     
  2015 2014
 
Brutowinst 1.124 -
 
Afschrijving en amortisatie -2.508 -3.244
Bedrijfsresultaat -14.864 -12.509
 
Incidentele posten - -
 
Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten -14.864 -12.509
.

1.4.2.9

De centrale en ondersteunende kosten zijn gestegen door de verdere investering in de professionalisering van de organisatie.