Bericht voorzitter Raad van Commissarissen

1.6.2.1

1.6.2.2

Afgelopen boekjaar waren de marktomstandigheden in de agrarische sector in Europa uitdagend. De zuivelmarkt had te maken met een reductie van de melkprijs ten opzichte van 2014 en ook de andere agrarische sectoren hadden het lastig. Uitzondering hierop waren de legpluimveesector in alle landen en de varkenssector in het Verenigd Koninkrijk. De goede resultaten van ForFarmers over 2015 geven aan dat wij met de ingezette strategische koers op de juiste weg zijn. De onderneming heeft goed gepresteerd door maximaal samen te werken met klanten, medewerkers, partners en leveranciers.

In deze voor agrarische ondernemers moeilijke tijden, is het van belang dat ForFarmers boeren optimaal ondersteunt om hun bedrijfsdoelstelling te halen. Met goed advies en goede producten tegen een goede prijs. De One ForFarmers-aanpak is verder geïmplementeerd en daarmee heeft de organisatie een volgende stap gemaakt in professionaliseren en een eenduidige manier van werken. De integratie van de in 2014 en 2015 geacquireerde organisaties HST Feeds, Wheyfeed en Countrywide zijn afgerond. In het afgelopen jaar heeft de onderneming maximaal ingezet op de integratie van BOCM PAULS en Hendrix tot One ForFarmers door de voordelen te benutten van schaalgrootte, synergieën in productie en transport en de aanwezige kennis. Dit is een groot compliment aan de medewerkers en de Directie. Wij zien een nieuwe dynamiek in de organisatie en zijn als Raad trots op de stappen die de onderneming het afgelopen jaar heeft gezet.

Horizon 2020

Afgelopen boekjaar is met de Directie regelmatig gesproken over het verder uitbouwen en versterken van onze positie als leidende speler in Noordwest-Europa. In Horizon 2020 is de strategische koers voor de komende jaren vastgelegd en daar is in 2015 verder invulling aan gegeven. Het accent is gewijzigd van volume- naar waardedenken. Ofwel, partner zijn op het boerenerf door met het beste product en advies het resultaat op het boerenerf te maximaliseren. Niet vanuit mengvoer – waar we van oudsher sterk in zijn – maar vanuit de nutriëntenbehoefte van het dier en daarmee de vraag van de klant. Daar baseren we ons advies en onze Total Feed-productportfolio op: mengvoer, maar ook mineralen, additieven, meststoffen en zaaizaden.

De keuze om strategische partnerships aan te gaan, werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaar hebben we verder invulling gegeven aan de partnerships met Nutreco en met Agrifirm Plant in Nederland. Deze vorm van samenwerking stelt ons in staat om te focussen op onze kernactiviteiten en tegelijkertijd ons productportfolio te optimaliseren, wat aansluit bij het Total Feed-concept. Naast een breder assortiment, leidt het ook tot kostenbesparingen, inkoopvoordelen en innovaties. Daar zijn onze afnemers bij gebaat.

Bij de marktpositie die ForFarmers heeft, hoort een zekere verantwoordelijkheid, onder andere op het gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidsstrategie is in 2015 dan ook aangescherpt en wordt komende jaren verder geïmplementeerd. In de branche waarin wij werken gaan duurzaamheid en efficiëntie hand in hand. Iedere efficiëntieverbetering leidt per definitie tot een verbetering van duurzaamheid en daarmee is het een integraal onderdeel van onze business. 

Openbare beurs

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft toestemming gegeven om de voorbereidingen te treffen voor de overgang van het handelsplatform naar de openbare beurs (Euronext). Een openbare beursnotering zorgt voor een betere balans tussen vraag en aanbod en faciliteert de verhandelbaarheid van aandelen. In 2015 zijn hiervoor de nodige zaken voorbereid. De rol van Coöperatie FromFarmers is de afgelopen jaren duidelijker geworden en de discussies met de Ledenraad hebben geleid tot goede beschermingsconstructies. Als Raad zijn wij van mening dat de benodigde stappen ter voorbereiding zijn gezet om verdere groei van ForFarmers mogelijk te maken en tegelijkertijd de toekomst van de coöperatie te borgen. 

Governance

Een openbare beursnotering gaat gepaard met verplichtingen, onder meer ten aanzien van governance. Hierover hebben we goede, inhoudelijke discussies gevoerd met de Directie en is vervolgens de governance-structuur in 2015 verder vormgegeven. Deze governance leidt tot meer transparantie, wat wij als Raad onderschrijven. Daar hebben alle stakeholders baat bij, afnemers evenzeer als beleggers. Het is van belang om de belangen van alle stakeholders ook in de toekomst zorgvuldig te bewaken: goed zijn voor medewerkers, klanten goed bedienen, zorgvuldig omgaan met leveranciers, investeren voor de lange termijn en een gepast rendement behalen voor investeerders. Het is aan ons als Raad om die balans te bewaken. 

Afscheid en welkom

Op 17 april 2015 heeft Jan Markink afscheid genomen van de Raad van Commissarissen bij ForFarmers. Jan was sinds 1986 bestuurlijk betrokken bij de rechtsvoorgangers van ForFarmers en van 2002 – 2014 voorzitter van de Raad van Commissarissen. In deze periode is de onderneming fors gegroeid en is het traject Vermogen op Naam vorm gegeven. Jan heeft veel kennis van zaken en is altijd een stabiele factor geweest, ook in roerige tijden. Wij hebben veel waardering voor zijn bijdrage in de ontwikkelingen die de onderneming de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

In de vacature die in de Raad ontstond, is voorzien door Erwin Wunnekink. Erwin is melkveehouder en kent de dynamiek op het boerenerf. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van FrieslandCampina N.V. 

Namens de Raad bedank ik de Directie en de medewerkers voor hun inzet. De medewerkers hebben door hun betrokkenheid en goede samenwerking – onderling en met derden – in belangrijke mate bijgedragen aan het behaalde resultaat. Dat, alsmede de trots en ambitie die wij als Raad ervaren tijdens bedrijfsbezoeken, geeft ons het vertrouwen dat ForFarmers goed is gepositioneerd om de strategie zoals vastgelegd in Horizon 2020 succesvol uit te voeren.

Lochem, 21 maart 2016

Jan Eggink
Voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers