Remuneratierapport

1.6.7.1

Onderstaand remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het (nog vast te stellen) remuneratiebeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht.

Remuneratie

De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen, bestaande uit twee commissarissen. De remuneratiecommissie heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van de diensten van een externe remuneratieadviseur. In het boekjaar is door een onafhankelijk organisatie adviesbureau een marktonderzoek gedaan onder de twee peer groups zoals omschreven in het remuneratiebeleid. De samenstelling van de groep van ondernemingen waarvan het remuneratiebeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van bestuurders bepaalt (peer groups), is bepaald door de remuneratiecommissie in samenspraak met de externe adviseur. De ene peer group bestaat uit ondernemingen die actief zijn in de agrarische sector in Europa en de andere peer group bestaat uit small en mid cap fondsen. Bij de bepaling van de peer groups is gekeken naar vergelijkbaarheid in omvang, complexiteit, belang en resultaat. De peer groups zijn vergelijkbaar met het vorige onderzoek dat werd uitgevoerd in 2012. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt voor het bepalen van bezoldiging vanaf 1 januari 2016.

Voorafgaand aan het opstellen van het remuneratiebeleid en voorafgaand aan de vaststelling van de bezoldiging van individuele bestuurders heeft de Raad van Commissarissen de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigingscomponenten en de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de bestuurders geanalyseerd.

Jaarsalaris leden van de statutaire directie (hierna: 'het Bestuur')

De vaste salarissen van de leden van het Bestuur werden per 1 januari 2015 geïndexeerd met percentages tussen de 1,1% en 2,5%. De Raad van Commissarissen heeft bij deze indexatie een inschatting gemaakt van de verwachte inflatieontwikkeling en de vergelijking met de salarisruimte in de peer group. De salarissen van de leden van het Bestuur werden in 2014 niet verhoogd. De salarissen per 1 januari 2016 bedragen:

  • Yoram Knoop   €  448.399
  • Arnout Traas    €  354.792
  • Jan Potijk         €  375.954

Een schematisch overzicht van de kosten die de vennootschap in het boekjaar heeft gemaakt met betrekking tot de bezoldiging van bestuurders is opgenomen in de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening onder noot 35. Verbonden partijen. Dit overzicht geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden van het Bestuur. Aan de leden van het Bestuur zijn in het boekjaar geen andere vergoedingen toegekend dan in het overzicht weergegeven.

Korte - en lange termijn performance bonus leden van het Bestuur

De doelstellingen voor de korte termijn performance bonus bestaan voor 70% uit financiële targets en voor 30% uit kwalitatieve targets (zulks zoals bepaald naar het oordeel van de Raad van Commissarissen). De bandbreedte van de korte termijn performance bonus is nader uitgewerkt in het remuneratiebeleid dat op 15 april 2016 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling zal worden voorgelegd. Daarnaast ontvangt de CEO een vaste korte termijn bonus van € 100.000 per jaar gedurende looptijd van zijn huidige contract ter compensatie voor opgebouwde rechten bij zijn vorige werkgever.

De doelstellingen voor de lange termijn performance bonus bestaan voor 60% uit financiële targets en voor 40% uit kwalitatieve targets (zulks zoals bepaald naar het oordeel van de Raad van Commissarissen). De bandbreedte van de lange termijn performance bonus wordt uitgewerkt in genoemd remuneratiebeleid. De lange termijn performance bonus wordt vastgesteld over een periode van 3 jaar. Begin 2015 werd de lange termijn performance bonus uitbetaald die in 2012 was vastgesteld.

                                 Korte termijn %          Lange termijn % 
                                  van maximum            van maximum

Yoram Knoop                      98,6%                     n.v.t.
Arnout Traas                       97,1%                     100%
Jan Potijk                             95,4%                     100%

Ten aanzien van de korte termijn performance bonus 2015 zijn de financiële  targets voor 100% gerealiseerd en kwamen de kwalitatieve targets uit in een range tussen 84,7% en 95,3% van het vooraf afgesproken maximale niveau.

De lange termijn performance bonus 2012-2014 werd destijds vastgesteld op basis van doelstellingen die gelijk waren aan de korte termijn bonus met dien verstande dat de uitkering daarvan na 3 jaar zou plaatsvinden.

De variabele beloningsdoelstellingen worden niet openbaar gemaakt aangezien deze commercieel vertrouwelijk (kunnen) zijn en mogelijk koersgevoelig. Bij de vaststelling van bonusbedragen is gebruik gemaakt van het rapport van de accountant over de beloning van de directie. Naast de financiële doelstellingen golden gedurende het boekjaar kwalitatieve targets onder meer op het gebied van strategie en duurzaamheid.

Door de leden van het Bestuur zijn de korte termijn performance bonus en de vaste korte termijn bonus aangewend voor deelname aan de medewerkersparticipatieregeling voor senior management, hetgeen geresulteerd heeft in de verkrijging van 63.011 certificaten van aandelen door Yoram Knoop, van 14.987 certificaten van aandelen door Arnout Traas en 21.007 certificaten van aandelen door Jan Potijk. Voor de certificaten die met deze regeling zijn verkregen geldt een lock-up periode van drie jaar en een korting van 20% op de reguliere verkrijgingsprijs die is verleend in de vorm van toekenning van extra certificaten van aandelen.

Per 31 december 2015 werden door leden van het Bestuur de volgende certificaten gehouden:

  • Yoram Knoop: 164.662 (waarvan 102.162 certificaten in lock-up)
  • Arnout Traas: 85.211 (waarvan 50.206 certificaten in lock-up)
  • Jan Potijk: 831.198 (waarvan 53.472 certificaten in lock-up)

De Vennootschap heeft geen beloning in de vorm van opties of (certificaten van) aandelen toegekend aan leden van het Bestuur, Directie, leden van de Raad van Commissarissen en/of medewerkers. De beloning van de leden van het Bestuur is niet afhankelijk van een change of control in de Vennootschap. Aan leden van het Bestuur zijn geen leningen verstrekt.

De Raad van Commissarissen heeft in het boekjaar geen aanleiding gezien om gebruik te maken van zijn bijzondere bevoegdheden tot het bijstellen dan wel terugvorderen van toegekende variabele of lange termijn beloningen.

Gedurende het boekjaar werden aan (voormalig) bestuurders geen vertrekvergoedingen of andere bijzondere vergoedingen betaald, behoudens de volgende correctie betaling in verband met een onjuiste verwerking van de levensloopregeling voor de jaren 2010 tot en met 2013: in januari 2016 werd hiervoor een bedrag ad € 340.047 betaald.

Beloning leden Raad van Commissarissen

De jaarlijkse beloning van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt, conform het in de aandeelhoudersvergadering van 15 april 2014 vastgestelde beleid € 50.000 voor de voorzitter, € 35.000 voor de vicevoorzitter en € 30.000 voor de overige leden van de Raad, met een opslag van € 5.000 voor elke commissaris die lid is van een door de Raad ingestelde commissie en van € 7.500 voor elke commissaris die voorzitter is van een van deze commissies. Genoemde bedragen zijn exclusief btw. De leden van de raad van commissarissen ontvangen een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding van € 500.

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen geen extra bezoldiging toegekend aan leden van de Raad van Commissarissen in verband met de vervulling van extra taken.

De Raad van Commissarissen is van mening dat de beloning van leden van de Raad van Commissarissen zich op een niveau bevindt dat op dit moment goed is afgestemd op dat van andere vennootschappen die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met ForFarmers.

De Vennootschap heeft geen opties of aandelen toegekend aan leden van de Raad van Commissarissen. De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap, noch van een change of control in de Vennootschap. Aan leden van de Raad van Commissarissen werden geen leningen verstrekt.

Beloning niet-statutaire directieleden

De remuneratie van de niet-statutaire directieleden is vastgesteld door de CEO na voorafgaande consultatie van de Raad van Commissarissen.

Lochem, 21 maart 2016

Raad van Commissarissen
.

1.6.7.2