Jaarrekening 2015 Geconsolideerde jaarrekening
98
Geconsolideerde balans
98
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
99
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
100
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
101
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
103
Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
104
1. Verslaggevende entiteit
104
2. Basis voor opstelling
104
3. Eerste toepassing van IFRS
107
4. Operationele segmenten
118
5. Bedrijfscombinaties
121
6. Activa aangehouden voor verkoop en desinvesteringen gedurende het jaar
124
7. Omzet
125
8. Kosten van grond- en hulpstoffen
126
9. Personeelskosten
126
10. Overige bedrijfskosten
128
11. Nettofinancieringslasten
129
12. Winst per aandeel
130
13. Winstbelastingen
131
14. Materiële vaste activa
135
15. Immateriële activa en goodwill
136
16. Vastgoedbeleggingen
138
17. Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’- methode
140
18. Voorraden
141
19. Biologische activa
142
20. Handels- en overige vorderingen
143
21. Geldmiddelen en kasequivalenten
144
22. Eigen vermogen
145
23. Kapitaalmanagement
147
24. Op aandelen gebaseerde beloningsplannen
148
25. Leningen en overige financieringsverplichtingen, inclusief derivaten
151
26. Personeelsbeloningen
155
27. Voorzieningen
161
28. Handelsschulden en overige te betalen posten
163
29. Financiële instrumenten
163
30. Lijst met belangrijkste deelnemingen
175
31. Minderheidsbelangen
176


32. Verwerving van minderheidsbelangen
178
33. Operationele leaseovereenkomsten
178
34. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
179
35. Verbonden partijen
180
36. Gebeurtenissen na balansdatum
183
37. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
183
38. Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties
198
Enkelvoudige jaarrekening
202
Enkelvoudige balans
202
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
203
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
204
39. Algemeen
204
40. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat
204
41. Investeringen in deelnemingen
206
42. Handels- en overige vorderingen
207
43. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
207
44. Financiële instrumenten
207
45. Belastingen en premies sociale verzekeringen
207
46. Eigen vermogen
208
47. Voorzieningen
211
48. Kredietfaciliteiten
212
49. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
212
50. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders
212
Overige gegevens
213
Statutaire resultaatbestemmingsregeling
213
Voorgestelde bestemming resultaat na belastingen
213
Gebeurtenissen na balansdatum
214
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
215
Meerjarenoverzichten
222