Geconsolideerde jaarrekening

2.1.1 Geconsolideerde balans

€ 1.000

  noot 31 december 31 december 1 januari
    2015 2014 2014 *)
Activa
Materiële vaste activa 14 197.731 190.274 181.499
Immateriële activa en goodwill 15 89.202 77.348 61.660
Vastgoedbeleggingen 16 822 5.400 6.014
Handels- en overige vorderingen 20 , 29 12.494 5.021 5.503
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 17 19.714 19.726 16.337
Overige beleggingen 29 38 37 109
Uitgestelde belastingvorderingen 13 3.135 4.543 6.417
Vaste activa   323.136 302.349 277.539
 
Voorraden 18 83.675 78.856 88.080
Biologische activa 19 6.096 5.010 5.560
Handels- en overige vorderingen 20 , 29 231.423 233.792 244.896
Actuele belastingvorderingen   39 - 447
Geldmiddelen en kasequivalenten 21 88.293 77.729 146.804
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 6 4.579 834 -
Vlottende activa   414.105 396.221 485.787
 
Totaal activa   737.241 698.570 763.326
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 22 106.261 106.261 106.261
Agio 22 38.356 38.356 38.356
Reserve eigen aandelen 22 -399 -466 -466
Reserve omrekeningsverschillen   4.505 2.326 -
Overige reserves en ingehouden winsten   203.081 169.262 195.461
Onverdeeld resultaat   50.707 48.140 -
Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap   402.511 363.879 339.612
 
Minderheidsbelangen 31 4.643 4.363 4.328
 
Totaal eigen vermogen 22 407.154 368.242 343.940
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen, inclusief derivaten 25 52.967 49.749 125.844
Personeelsbeloningen 26 70.474 74.326 59.512
Voorzieningen 27 3.475 7.564 6.876
Uitgestelde belastingverplichtingen 13 8.990 6.861 8.198
Langlopende verplichtingen   135.906 138.500 200.430
 
Leningen en overige financieringsverplichtingen, inclusief derivaten 25 1.991 3.002 26.155
Voorzieningen 27 1.049 1.991 5.686
Handelsschulden en overige te betalen posten 28 183.152 181.615 183.082
Actuele belastingverplichtingen   7.989 5.220 4.033
Kortlopende verplichtingen   194.181 191.828 218.956
 
Totaal verplichtingen   330.087 330.328 419.386
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   737.241 698.570 763.326
*) Openings balans 1 januari 2014 additioneel toegevoegd betreft de eerste toepassing van IFRS, zie noot 3.

2.1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ 1.000

  noot 2015 2014
 
Omzet 7 2.244.470   2.221.281  
Kosten van grond- en hulpstoffen 8 -1.820.266   -1.827.551  
 
Brutowinst     424.204   393.730
 
Overige bedrijfsopbrengsten   3.380   6.522  
Personeelskosten 9 -148.479   -129.001  
Afschrijvingen en amortisatie 14 , 15 -26.038   -23.788  
Overige bedrijfskosten 10 -189.017   -184.899  
 
Bedrijfsresultaat     64.050   62.564
 
Financieringsbaten 11 2.864   3.074  
Financieringslasten 11 -5.426   -7.684  
 
Nettofinancieringslasten     -2.562   -4.610
 
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 17   4.681   4.664
 
Winst vóór belastingen     66.169   62.618
 
Winstbelastingen 13   -14.879   -13.590
 
Winst over het boekjaar     51.290   49.028
 
Winst toe te rekenen aan:
Eigenaren van de Vennootschap     50.707   48.140
Minderheidsbelangen 31   583   888
Winst over het boekjaar     51.290   49.028
 
 
Winst per aandeel *)
Gewone winst per aandeel 12   € 0,48   € 0,46
Verwaterde winst per aandeel 12   € 0,48   € 0,46
*) Gewone winst per aandeel toe te rekenen aan de eigenaren van de Vennootschap

2.1.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

€ 1.000

  noot 2015   2014  
 
Winst over het boekjaar     51.290   49.028
Niet-gerealiseerde resultaten
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat          
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichting (na belastingen) 13 4.851   -11.705  
      4.851   -11.705
 
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekeningsverschillen (na belastingen) 13 2.179   2.326  
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode - aandeel in niet-gerealiseerde resultaten (na belastingen) 17 15   -64  
      2.194   2.262
 
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen     7.045   -9.443
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     58.335   39.585
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:          
Eigenaren van de Vennootschap     57.752   38.670
Minderheidsbelangen     583   915
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     58.335   39.585

2.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2015

€ 1.000

    Toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap    
  noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2015   106.261 38.356 -466 2.326 169.262 48.140 363.879 4.363 368.242
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - 48.140 -48.140 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - 50.707 50.707 583 51.290
Totaal niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 4.866 - 7.045 - 7.045
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 4.866 50.707 57.752 583 58.335
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap
Bijdragen van en uitkeringen aan de eigenaren van de Vennootschap                    
Dividenden 22 - - - - -18.707 - -18.707 -400 -19.107
Aankoop/verkoop eigen aandelen 22 - - 67 - -101 - -34 - -34
Verwerving van minderheidsbelang   - - - - -654 - -654 97 -557
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 9 , 24 - - - - 275 - 275 - 275
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - 67 - -19.187 - -19.120 -303 -19.423
 
Stand op 31 december 2015   106.261 38.356 -399 4.505 203.081 50.707 402.511 4.643 407.1542014

€ 1.000

    Toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap    
  noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2014   106.261 38.356 -466 - 195.461 - 339.612 4.328 343.940
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - 48.140 48.140 888 49.028
Totaal niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.326 -11.796 - -9.470 27 -9.443
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.326 -11.796 48.140 38.670 915 39.585
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap
Bijdragen van en uitkeringen aan de eigenaren van de Vennootschap                    
Dividenden 22 - - - - -14.419 - -14.419 -880 -15.299
Aankoop/verkoop eigen aandelen 22 - - - - -46 - -46 - -46
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 9 , 24 - - - - 62 - 62 - 62
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - - - -14.403 - -14.403 -880 -15.283
 
Stand op 31 december 2014   106.261 38.356 -466 2.326 169.262 48.140 363.879 4.363 368.242

2.1.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ 1.000

  noot 2015 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar   51.290 49.028
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 14 20.199 18.039
Amortisatie 15 5.385 4.307
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en goodwill 15 454 -
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa 14 - 1.442
Veranderingen in reële waarde van biologische activa 19 107 -176
Bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen   6.683 4.746
Nettofinancieringslasten 11 2.562 4.610
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 17 -4.681 -4.664
Resultaat op verkoop materiële vaste activa   -32 -
Resultaat op verkoop investeringen 6 -1.097 -200
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop   -164 -
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten 9 , 24 275 62
Belastinglast 13 14.879 13.590
 
    95.860 90.784
Mutatie in:
Voorraden & biologische activa 18 , 19 -6.084 11.770
Handels- en overige vorderingen 20 1.184 20.883
Handelsschulden en overige te betalen posten 28 2.346 -7.515
Voorzieningen en personeelsbeloningen 26 , 27 -11.572 -15.021
 
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   81.734 100.901
Betaalde rente   -7.685 -8.475
Betaalde winstbelastingen   -12.110 -13.219
 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   61.939 79.207
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   2.433 2.514
Ontvangen dividenden 17 5.753 2.146
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa 14 1.059 1.129
Opbrengst uit verkoop van investeringen 6 1.097 2.908
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop 6 1.000 -
Verwerving dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen 5 -14.048 -17.374
Verwerving van materiële vaste activa 14 -24.271 -20.387
Verwerving van immateriële activa 15 -995 -1.681
 
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -27.972 -30.745
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengst uit afgesloten nieuwe leningen   - 48.613
Opbrengst uit aan- en verkoop eigen aandelen   213 39
Opbrengst uit de verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan   1.095 247
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan   -3.184 -823
Aflossing van opgenomen leningen   - -137.981
Betaling van financial lease   -311 -332
Verwerving van minderheidsbelangen   -654 -
Betaald dividend 22 -18.707 -14.419
 
Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -21.548 -104.656
 
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten   12.419 -56.194
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 21 75.194 130.230
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen   -1.113 1.158
 
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 21 86.500 75.194