Overige gegevens

2.5.1 Statutaire resultaatbestemmingsregeling

Artikel 28 van de statuten luidt als volgt:

28.1 Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd een gedeelte van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald te reserveren.

28.2 Hetgeen na toepassing van het voorgaande lid van de winst resteert staat ter beschikking van de Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering is op voorstel van het Bestuur bevoegd tot bestemming van deze winst en tot vaststelling van uitkeringen. Voor zover er winst wordt uitgekeerd, kan op de Preferente Aandelen niet meer worden uitgekeerd dan de wettelijke rente op het moment waarop het dividend wordt vastgesteld. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag.

28.3 Het Bestuur is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Het Bestuur zal niet tot vaststelling van een uitkering besluiten indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

28.4 Een besluit dat strekt tot uitkering behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

28.5 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap houdt in haar kapitaal niet mee.

28.6 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van de aandeelhouders worden afgeweken.

28.7 Tenzij het Bestuur een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk na vaststelling van de uitkering betaalbaar.

28.8 De vordering van een Aandeelhouder uit hoofde van dit artikel verjaart door verloop van vijf jaren.

2.5.2 Voorgestelde bestemming resultaat na belastingen

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2016 zal het voorstel worden voorgelegd om per aandeel van € 1,00 nominaal een dividend uit te keren van € 0,23299. Dit is 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen toerekenbaar aan de aandeelhouders.

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers B.V. is het beschikbaar stellen van een bedrag tussen de 40% en 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap. Het incidentele resultaat uit de verkoop van activa (2015: € 1.378 duizend) of de resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen met een pay-out ratio lager dan de pay-out ratio van ForFarmers (2015: -) zullen buiten beschouwing worden gelaten.

Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur. Via deze principes streeft ForFarmers naar een stabiele ontwikkeling van het contante dividend dat wordt betaald aan haar aandeelhouders. De Vennootschap zal uitsluitend uitkeringen doen aan haar aandeelhouders voor zover:

  • de vennootschap in staat blijft haar opeisbare schulden te kunnen betalen na de uitkering (de zogeheten uitkeringstest), en
  • het eigen vermogen groter is dan het bedrag van de wettelijke reserves en statutaire reserves die krachtens de statuten moeten worden aangehouden (de zogeheten balanstest).

Indien de uitslag van de uitkeringstest of de balanstest negatief is zal de Directie de uitkering van dividend niet goedkeuren. Voorlopige tests gaven geen aanleiding te veronderstellen dat de voorgestelde dividenduitkering niet mogelijk zou zijn, maar deze tests zullen nog definitief moeten worden afgerond (en de Directie zal de uitkering moeten goedkeuren) voordat tot uitbetaling van het dividend kan worden overgegaan.

2.5.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

2.5.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant2.5.5 Meerjarenoverzichten

€ 1.000

  IFRS IFRS RJ 1) RJ 1) RJ 1) RJ 1)
Geconsolideerde balans 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2)
 
Immateriële activa 89.202 77.348 74.455 54.312 50.047 -
Materiële vaste activa 197.731 190.274 205.882 202.391 200.043 73.287
Financiële vaste activa 36.203 34.727 21.365 21.184 32.572 15.197
Vaste activa 323.136 302.349 301.702 277.887 282.662 88.484
 
Voorraden 89.771 83.866 88.484 99.977 111.436 273.510
Handels- en overige vorderingen 236.041 234.626 236.907 249.808 341.641 262.794
Liquide middelen 88.293 77.729 80.925 146.840 80.916 81.353
Vlottende activa 414.105 396.221 406.316 496.625 533.993 617.657
 
Totaal activa 737.241 698.570 708.018 774.512 816.655 706.141
 
Eigen vermogen 402.511 363.879 360.593 338.367 322.904 276.668
Minderheidsbelangen 4.643 4.363 4.363 4.328 4.199 44.790
Totaal eigen vermogen 407.154 368.242 364.956 342.695 327.103 321.458
 
Voorzieningen 82.939 88.751 93.413 85.603 97.518 14.218
 
Langlopende verplichtingen 52.967 49.749 54.136 129.251 156.268 2.152
 
Kortlopende verplichtingen 194.181 191.828 195.513 216.963 235.766 368.313
 
Totaal verplichtingen 737.241 698.570 708.018 774.512 816.655 706.141
 
Geïnvesteerd vermogen 461.758 420.258 417.396 493.956 508.971 503.873
 
Nettoschuld -33.689 -25.714 -24.122 8.749 105.151 145.852
 
Solvabiliteit 54,6% 52,1% 50,9% 43,7% 39,5% 39,2%
1) Nederlandse verslaggevingsregels

€ 1.000

  IFRS IFRS RJ 1) RJ 1) RJ 1) RJ 1)
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015 2014 2014 2013 Pro forma 2) 2012 Pro forma 2) 2011
 
Omzet 2.244.470 2.221.281 2.292.014 2.472.172 2.497.914 816.361
Kosten van grond- en hulpstoffen -1.820.266 -1.827.551 -1.883.928 -2.081.803 -2.097.021 -697.270
Brutowinst 424.204 393.730 408.086 390.369 400.893 119.091
Overige bedrijfsopbrengsten 3.380 6.522 6.619 4.581 8.330 4.713
Personeelskosten -148.479 -129.001 -138.537 -124.466 -129.437 -39.932
Afschrijvingen en amortisatie -26.038 -23.788 -28.958 -25.866 -23.180 -9.746
Overige bedrijfskosten -189.017 -184.899 -188.109 -201.189 -198.357 -51.302
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 64.050 62.564 59.101 43.429 58.249 23.824
Financieringsbaten 2.864 3.074 2.435 2.627 3.102 2.776
Financieringslasten -5.426 -7.684 -8.110 -4.907 -7.133 -495
Nettofinancieringslasten -2.562 -4.610 -5.675 -2.280 -4.031 4.281
Winst vóór belastingen 61.488 57.954 53.426 41.149 54.218 26.105
Belastingen -14.879 -13.590 -13.584 -11.333 -14.626 -3.575
Resultaat deelnemingen 4.681 4.664 - 1.795 852 -
Winst over het boekjaar 51.290 49.028 39.842 31.611 40.444 22.530
Minderheidsbelangen -583 -888 -888 -489 -1.258 -1.014
Winst toe te rekenen aan eigenaren van de vennootschap 50.707 48.140 38.954 31.122 39.186 21.516
 
Mengvoer (in miljoenen tonnen) 6,36 6,36 6,49 6,35 6,25 2,48
Enkelvoudige voeders en overige (in miljoenen tonnen) 0,51 0,49 0,49 0,38 0,67 0,06
Ruwvoeders en DML (in miljoenen tonnen) 2,13 1,83 1,83 1,66 1,71 0,51
Overige (in miljoenen tonnen) 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
Volume Total Feed (in miljoenen tonnen) 9,09 8,76 8,89 8,47 8,70 3,12
 
Totaal aantal medewerkers per jaareinde (in fte's) 2.370 2.343 2.286 2.214 2.194 674
 
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 90.088 86.352 88.059 69.295 81.429 33.570
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) als % van de omzet 4,0% 3,9% 3,8% 2,8% 3,3% 4,1%
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) als % van de brutowinst 21,2% 21,9% 21,6% 17,8% 20,3% 28,2%
 
Bedrijfsresultaat (EBIT) 64.050 62.564 59.101 43.429 58.249 23.824
Bedrijfsresultaat (EBIT) als % van de omzet 2,9% 2,8% 2,6% 1,8% 2,3% 2,9%
 
Dividend (€ miljoen) 24,7 18,7 18,7 14,4    
 
Dividend per aandeel (€) 0,233 0,176 0,176 0,136    
1) Nederlandse verslaggevingsregels
2) Pro forma is alsof BOCM PAULS en Hendrix UTD waren geacquireerd per 1 januari 2012 en Cefetra en Probroed waren gedesinvesteerd per 1 januari 2011.

€ 1.000

  IFRS IFRS RJ 1) RJ 1) RJ 1) RJ 1)
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015 2014 2014 2013 2012 2) 2011 2)
 
Omzet 2.244.470 2.221.281 2.292.014 2.472.172 6.561.518 5.200.158
Kosten van grond- en hulpstoffen -1.820.266 -1.827.551 -1.883.928 -2.081.803 -6.219.439 -5.055.905
Brutowinst 424.204 393.730 408.086 390.369 342.079 144.253
Overige bedrijfsopbrengsten 3.380 6.522 6.619 4.581 8.058 7.412
Personeelskosten -148.479 -129.001 -138.537 -124.466 -109.813 -51.174
Afschrijvingen en amortisatie -26.038 -23.788 -28.958 -25.866 -19.420 -10.475
Overige bedrijfskosten -189.017 -184.899 -188.109 -201.189 -157.762 -57.203
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 64.050 62.564 59.101 43.429 63.142 32.813
Financieringsbaten 2.864 3.074 2.435 2.627 2.807 2.776
Financieringslasten -5.426 -7.684 -8.110 -4.907 -10.269 -6.933
Nettofinancieringslasten -2.562 -4.610 -5.675 -2.280 -7.462 -4.157
Winst vóór belastingen 61.488 57.954 53.426 41.149 55.680 28.656
Belastingen -14.879 -13.590 -13.584 -11.333 -13.133 -4.570
Resultaat deelnemingen 4.681 4.664 - 1.795 13.427 -111
Winst over het boekjaar 51.290 49.028 39.842 31.611 55.974 23.975
Minderheidsbelangen -583 -888 -888 -489 -3.274 -2.048
Winst toe te rekenen aan eigenaren van de vennootschap 50.707 48.140 38.954 31.122 52.700 21.927
 
Totaal aantal medewerkers per jaareinde (in fte's) 2.370 2.286 2.343 2.214 2.194 884
 
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 90.088 86.352 88.059 69.295 82.562 43.288
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) als % van de omzet 4,0% 3,9% 3,8% 2,8% 1,3% 0,8%
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) als % van de brutowinst 21,2% 21,9% 21,6% 17,8% 24,1% 30,0%
 
Bedrijfsresultaat (EBIT) 64.050 62.564 59.101 43.429 63.142 32.813
Bedrijfsresultaat (EBIT) als % van de omzet 2,9% 2,8% 2,6% 1,8% 1,0% 0,6%
 
Dividend (€ miljoen) 24,7 18,7 18,7 14,4 12,1 6,4
 
Dividend per aandeel (€) 0,233 0,176 0,176 0,136 0,115 0,061
1) Nederlandse verslaggevingsregels
2) Inclusief Cefetra B.V., verkocht eind 2012

2.5.6