Samenstelling Raad van Commissarissen

V.l.n.r.: Jan Eggink, Erwin Wunnekink, Sandra Addink-Berendsen, Cees van Rijn, Vincent Hulshof, Henk Mulder

.

In 2015 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen (hierna: ‘Raad’) gewijzigd. In verband met het terugtreden van Jan Markink per 17 april 2015, is per die datum Erwin Wunnekink door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd als lid van de Raad. Voormelde benoeming vond plaats op voordracht van de Raad waarbij Coöperatie FromFarmers in haar rol als prioriteitsaandeelhouder gebruik heeft gemaakt van haar recht van aanbeveling. Tijdens de vergadering van de Raad in april is het besluit genomen om Henk Mulder als vicevoorzitter van de Raad te benoemen.

.

1.6.1.1

Jan Eggink, voorzitter

(1959, Nederlandse nationaliteit)
Melkveehouder, sinds 2002 lid van de Raad van Commissarissen en sinds mei 2014 voorzitter. Binnen de Raad is hij voorzitter van de benoemingscommissie. Hij is aftredend in 2018. De heer Eggink houdt per 31 december 2015 7.179 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A., 11.266 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten.

Henk Mulder, vicevoorzitter

(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen, herbenoemd in 2014 en aftredend in 2017. Binnen de Raad heeft hij de functie van vicevoorzitter en neemt hij deel aan de benoemingscommissie. De heer Mulder is directeur van Comidas Holdings 1 B.V.  en van H. Mulder Management B.V. De heer Mulder houdt per 31 december 2015 49.500 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Sandra Addink-Berendsen 

(1973, Nederlandse nationaliteit)
Melkveehouder en sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2018. Binnen de Raad is mevrouw Addink-Berendsen voorzitter van de auditcommissie. Mevrouw Addink-Berendsen is lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Verder is zij penningmeester van de Stichting Hessenheemfonds en bestuurslid NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Mevrouw Addink-Berendsen houdt per 31 december 2015 9.640 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A., 9.711 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten.

Vincent Hulshof  

(1962, Nederlandse nationaliteit)
Varkenshouder en sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2018. De heer Hulshof is daarnaast bestuurslid van Coöperatie Topigs. De heer Hulshof houdt per 31 december 2015 geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A., 3.600 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten.

Cees van Rijn

(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2016. Binnen de Raad is hij voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de auditcommissie. De heer Van Rijn is commissaris bij Detailresult Groep N.V., Erasmus QI, FloraHolland, Plukon Food Group, PwC Nederland en UTZ Certified. Hij is tevens toezichthouder bij het Leids Universitair Medisch Centrum. De heer van Rijn houdt per 31 december 2015 geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Erwin Wunnekink 

(1970, Nederlandse nationaliteit)
Melkveehouder, sinds 2015 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2019. Binnen de Raad is hij lid van de remuneratiecommissie. De heer Wunnekink is lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De heer Wunnekink houdt per 31 december 2015 geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A., geen participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten.

De heren Eggink en Hulshof vormen tezamen tevens het voltallige Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.
In afwijking van bestpracticebepaling IV.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) zijn leden van de Raad van Commissarissen thans ook nog bestuurslid van Stichting Administratiekantoor ForFarmers. Met het oog op de voorgenomen notering aan Euronext Amsterdam is het de intentie om de bestuurssamenstelling in de loop van 2016 in lijn te brengen met de Code.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes personen waarvan één vrouwelijk lid. Hiermee is de samenstelling van de Raad van Commissarissen en van het Bestuur niet conform het streefpercentage van minimaal 30% vrouwen, zoals bedoeld in artikel 2:276 BW. De organisatie streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Dit streven heeft de Raad ook opgenomen in haar profielschets. In de toekomst zal de organisatie bij de instroom van nieuwe kandidaten hier zo veel mogelijk rekening mee houden.

.

De Raad heeft in haar vergadering van 16 maart 2016 het rooster van aftreden aangepast en opnieuw vastgesteld. Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is hieronder opgenomen en is op de website van de Vennootschap geplaatst. Conform de Code kunnen leden van de Raad van Commissarissen maximaal drie termijnen van vier jaar aanblijven. Op dit moment vormt de huidige voorzitter van de Raad hierop een uitzondering. Hij is in 2014 benoemd voor zijn vierde termijn van vier jaar en zal uiterlijk in 2018 aftreden. Het voorgaande is tevens vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen dat op de website van de Vennootschap is geplaatst.

Alle commissarissen, met uitzondering van twee personen, zijn onafhankelijk in de zin van bestpracticebepaling III.2.2. van de Code. De Raad beschouwt de commissarissen die tevens bestuurder zijn van Coöperatie FromFarmers U.A., te weten: de heren Hulshof en Eggink, als niet onafhankelijk in de zin van de Code. De beoordeling heeft plaatsgevonden door zowel de afzonderlijke leden als door de Raad zelf. Daarbij heeft de Raad ten aanzien van de vraag of sprake is van een belangrijke zakelijke relatie mede in aanmerking genomen dat dit niet het geval is als er geen contractuele verplichting bestaat om bedrijfsbenodigdheden, producten en/of diensten bij (een dochtermaatschappij van) ForFarmers af te nemen. 
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is lid van meer dan vijf raden van commissarissen van rechtspersonen (inclusief de Vennootschap) als bedoeld in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek en bestpracticebepaling III.3.4 van de Code.

De Raad van Commissarissen is niet bekend met enige vorm van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en leden van de Raad van Commissarissen, dan wel tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen (of certificaten daarvan) in de Vennootschap houden. De volgende leden van de Raad van Commissarissen hebben gedurende het boekjaar voer afgenomen van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap onder normaal gebruikelijke voorwaarden, zoals die ook voor andere klanten van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap gelden: mevrouw Addink-Berendsen en de heren Eggink en Hulshof. Deze transacties worden op grond van artikel 11.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen niet als tegenstrijdig beschouwd.

1.6.1.2

Rooster van aftreden

Naam Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
J.W. Addink-Berendsen 2014 2018 2022
J.W. Eggink 2014   2018
W.M. Wunnekink 2015 2019 2027
H. Mulder 2014   2017
C.J.M. van Rijn 2012 2016 2024
V.A.M.Hulshof 2014 2018 2026

1.6.1.3